Gradska i opštinska uprava - Srbija

GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - SLUŽBA ZA INFORMISANJE
GRAD BEOGRAD - BEOKOM SERVIS
GRAD BEOGRAD - CENTRALA, ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU
GRAD BEOGRAD - DEŽURNA GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA GRADA BEOGRADA
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - AGENCIJA ZA POSLOVNI PROSTOR GRADA BEOGRAD
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - AGENCIJA ZA POSLOVNI PROSTOR GRADA BEOGRAD
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - CENTRALA
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJE I KOORDINACIJU ODNOSA SA GRAĐANIMA BEO-KOM SERVIS
GRAD BEOGRAD - GRADSKA URPAVA - AGENCIJA ZA EVORPSKE INTEGRACIJE I SARADNJU SA UDRUŽENJIMA
GRAD BEOGRAD - GRADSKA URPAVA - CENTRALA
GRAD BEOGRAD - GRADSKA URPAVA - INFORMACIJE
GRAD BEOGRAD - GRADSKA URPAVA - KANCELARIJA ZA MLADE
GRAD BEOGRAD - GRADSKA URPAVA - SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO
GRAD BEOGRAD - GRADSKA URPAVA - SEKTOR GRAĐEVINSKE I URBANISTIČKE INSPEKCIJE
GRAD BEOGRAD - GRADSKA URPAVA - SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
GRAD BEOGRAD - GRADSKA URPAVA - SEKTOR ZA JAVNE OBJEKTE OD OPŠTEG INTERESA I VELIKE INVESTICIJE
GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ
GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE
GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA KULTURU
GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE
GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA PRVIREDU
GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU I DEČIJU ZAŠTITU
GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA UPRAVU
GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE
GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO
GRAD BEOGRAD - SLUŽBA ZA INFORMISANJE
GRAD BEOGRAD - SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJE I KOORDINACIJU ODNOSA SA GRAĐANIMA
GRAD BEOGRAD - SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE
GRAD BEOGRAD - ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU
GRAD BEOGRAD GRADSKA UPRAVA - AGENCIJA ZA POSLOVNI PROSTOR GRADA BEOGRADA
GRAD ČAČAK - CENTRALA ORGANA GRADA
GRAD ČAČAK - FAKS
GRAD ČAČAK - FAKS
GRAD ČAČAK - GRADSKA STAMBENA AGENCIJA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI - NAČELNIK
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI - SLUIŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI - SLUŽBA ZA POSLOVE DRUŠTVENE BRIGE O DECI
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ - GRUPA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ - INFO CENTAR
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ - NAČELNIK
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ - ODSEK ZA PRIVREDNE DELATNOSTI
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ - SLUŽBA ZA IZRADU I REALIZACIJU RAZVOJNIH PROJEKATA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ - SLUŽBA ZA PRIVATNO PREDUZETNIŠTVO - ŠEF SLUŽBE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - NAČELNIK
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA INFORMATIKU I ANALITIKU - ŠEF ODSEKA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA JAVNE NABAVKE I INVESTICIJE - ŠEF ODSEKA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA MESNU SAMOUPRAVU - ŠEF ODSEKA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA OPŠTU UPRAVU I LIČNI STATUS GRAĐANA - BIRAČKI SPISAK
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA OPŠTU UPRAVU I LIČNI STATUS GRAĐANA - MATIČAR
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA OPŠTU UPRAVU I LIČNI STATUS GRAĐANA - MATIČAR FAKS
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA OPŠTU UPRAVU I LIČNI STATUS GRAĐANA - OPŠTI POSLOVI I UPRAVLJANJE KADROVIMA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA OPŠTU UPRAVU I LIČNI STATUS GRAĐANA - OVERA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA OPŠTU UPRAVU I LIČNI STATUS GRAĐANA - ŠEF ODSEKA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - ARHIVA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - PISARNICA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - SLUŽBA OBEZBEĐENJA, ODRŽAVANJA I POMOĆNO TEHNIČKIH POSLOVA - DOMAR
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - SLUŽBA OBEZBEĐENJA, ODRŽAVANJA I POMOĆNO TEHNIČKIH POSLOVA - KOPIRNICA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - SLUŽBA OBEZBEĐENJA, ODRŽAVANJA I POMOĆNO TEHNIČKIH POSLOVA - PORTIRNICA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - SLUŽBA OBEZBEĐENJA, ODRŽAVANJA I POMOĆNO TEHNIČKIH POSLOVA - ŠEF SLUŽBE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - SLUŽBA ZA PRAVNU POMOĆ GRAĐANIMA - ŠEF SLUŽBE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - SLUŽBA ZA INVESTICIJE - INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANJE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - SLUŽBA ZA INVESTICIJE - ŠEF SLUŽBE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE - EKONOMAT
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE - ŠEF SLUŽBE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA PORESKU ADMINISTRACIJU - NAČELNIK
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA PORESKU ADMINISTRACIJU - SLUŽBA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA - INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA - KANCELARIJA ZA PROTOKOL I INFORMISANJE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA - NAČELNIK
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA - RUKOVODILAC KANCELARIJE PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA - SLUŽBA ZA STRUČNE POSLOVE ZA GRADONAČELNIKA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA - SLUŽBA ZA STRUČNE POSLOVE ZA GRADSKO VEĆE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA - STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE GRADA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA STRUČNE POSLOVE SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA - TEHNIČKI SEKRETAR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE I ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM - CENTRALA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM - IMOVINSKO-PRAVNA SLUŽBA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM - IMOVINSKO-PRAVNA SLUŽBA - ŠEF SLUŽBE
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM - LEGALIZACIJA
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM - NAČELNIK
GRAD ČAČAK - GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM - ODSEK ZA URBANIZAM, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE - ŠEF ODSEKA
GRAD JAGODINA - AGENCIJA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I REGISTROVANA POLJOPRIVREDNA DOMAĆINSTVA
GRAD JAGODINA - GRADSKA UPRAVA - CENTRALA
GRAD JAGODINA - GRADSKA UPRAVA - MATIČNA SLUŽBA
GRAD JAGODINA - GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
GRAD JAGODINA - KABINET GRADONAČELNIKA, ZAMENIK GRADONAČELNIKA, NAČELNIK GRADSKE UPRAVE
GRAD JAGODINA - ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI - NAČELNIK
GRAD JAGODINA - ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKI NADZOR - NAČELNIK
GRAD JAGODINA - ODELJENJE ZA PRIVREDU, BUDŽET I FINANSIJE - NAČELNIK
GRAD JAGODINA - ODELJENJE ZA UPRAVU I OPŠTE POSLOVE - NAČELNIK
GRAD JAGODINA - ODELJENJE ZA URBANIZAM, GRAĐEVINSKE, KOMUNALNE, STAMBENE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - NAČELNIK
GRAD JAGODINA - ODELJENJE ZA UTVRĐIVANJE, NAPLATU I KONTROLU JAVNIH PRIHODA - NAČELNIK
GRAD JAGODINA - PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA, ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA
GRAD JAGODINA - SEKRETAR SKUPŠTINE GRADA
GRAD KRAGUJEVAC
GRAD KRAGUJEVAC
GRAD KRAGUJEVAC - CENTAR ZA RADNU ORIJENTACIJU
GRAD KRAGUJEVAC - CENTRALA
GRAD KRAGUJEVAC - GLAVNI AGRONOM
GRAD KRAGUJEVAC - GLAVNI ARHITEKTA
GRAD KRAGUJEVAC - GLAVNI STRUČNJAK ZA OBLAST ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
GRAD KRAGUJEVAC - GLAVNI STRUČNJAK ZA PRIVREDU I PRIVATIZACIJU
GRAD KRAGUJEVAC - GLAVNI STRUČNJAK ZA REGIONALNU I MEĐUNARODNU SARADNJU
GRAD KRAGUJEVAC - GLAVNI STRUČNJAK ZA SOCIJALNU POLITIKU
GRAD KRAGUJEVAC - GLAVNI STRUČNJAK ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE - FAKS
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU, GRADSKO VEĆE ZA INVESTICIJE I RAZVOJ GRADSKIH RESURSA - FAKS
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA INVESTICIJE I RAZVOJ - FAKS
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA INVESTICIJE I RAZVOJ - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE I NADZOR - FAKS
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE I NADZOR - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA MESNU SAMOUPRAVU I OPŠTU UPRAVU - FAKS
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA MESNU SAMOUPRAVU I OPŠTU UPRAVU - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, INFORMISANJE, SPORT I OMLADINU - FAKS
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, INFORMISANJE, SPORT I OMLADINU - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDNE RESURSE - FAKS
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDNE RESURSE - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, IZGRADNJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - FAKS
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, IZGRADNJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO , SOCIJLANU POLITIKU I DRUŠTVENU BRIGU O DECI - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - INFORMATIVNA SLUŽBA
GRAD KRAGUJEVAC - INFORMATIVNA SLUŽBA GRADA
GRAD KRAGUJEVAC - ODELJENJE ZA DRUŠTVENU BRIGU O DECI
GRAD KRAGUJEVAC - ODELJENJE ZA INFORMATIKU
GRAD KRAGUJEVAC - ODELJENJE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE - NAČELNIK
GRAD KRAGUJEVAC - ODELJENJE ZA TREZOR
GRAD KRAGUJEVAC - PORTIRNICA
GRAD KRAGUJEVAC - PROTOKOL
GRAD KRAGUJEVAC - PROTOKOL
GRAD KRAGUJEVAC - SEKRETARICA, GRADSKO VEĆE ZA INVESTICIJE I RAZVOJ GRADSKIH RESURSA
GRAD KRAGUJEVAC - SEKRETARIJAT ZA POSLOVE SKUPŠTINE GRADA
GRAD KRAGUJEVAC - SEKRETARIJAT ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE
GRAD KRAGUJEVAC - SLUŽBA ZA PRIPREMU SEDNICA SKUPŠTINE
GRAD KRAGUJEVAC - SLUŽBA ZA ZAŠTITU IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELJENIH LICA
GRAD KRAGUJEVAC - ŠEF SLUŽBE ZA POSLOVE GRADSKOG VEĆA
GRAD KRAGUJEVAC - UPRAVA ZA RAZVOJ GRADSKIH RESURSA - NAČELNIK
GRAD NIŠ - ODSEK ZA GRAĐANSKE INICIJATIVE
GRAD NIŠ - ODSEK ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I INFORMISANJE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I OPŠTE POSLOVE - GRADSKI USLUŽNI CENTAR - IZDAVANJE RADNIH KNJIŽICA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I OPŠTE POSLOVE - GRADSKI USLUŽNI CENTAR - MATIČAR
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I OPŠTE POSLOVE - GRADSKI USLUŽNI CENTAR - OVERA PREPISA I POTPISA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I OPŠTE POSLOVE - ODSEK ZA GRAĐANSKA STANJA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I OPŠTE POSLOVE - ODSEK ZA KANCELARIJSKE POSLOVE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I OPŠTE POSLOVE - ODSEK ZA MESNE KANCELARIJE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I OPŠTE POSLOVE - ODSEK ZA RADNE ODNOSE I OPŠTE POSLOVE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - NAČELNIK
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - ODSEK ZA KULTURU
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - ODSEK ZA OBRAZOVANJE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - ODSEK ZA OMLADINU - GRUPA ZA PREVENCIJU BOLESTI ZAVISNOSTI
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - ODSEK ZA SPORT
GRAD NIŠ - SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE I INFORMATIČKO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE - NAČELNIK
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA DEČJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - NAČELNIK
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA DEČJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - ODSEK ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU - ISPLATA BORAČKO - INVALIDSKIH PRAVA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA DEČJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - ODSEK ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU - POVERENIŠTVO ZA IZBEGLA I RASELJENA LICA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA DEČJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - ODSEK ZA DEČJI DODATAK - PISARNICA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA DEČJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - ODSEK ZA DEČJI DODATAK - PRAVNA SLUŽBA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA DEČJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - ODSEK ZA PORODILJSKA PRAVA - OBRAČUN I ISPLATA PORODILJSKIH BOLOVANJA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA DEČJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - ODSEK ZA PORODILJSKA PRAVA - ŠEF
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA FINANSIJE, IZVORNE PRIHODE LOKALNE SAMOUPRAVE I JAVNE NABAVKE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA FINANSIJE, IZVORNE PRIHODE LOKALNE SAMOUPRAVE I JAVNE NABAVKE - NAČELNIK
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA FINANSIJE, IZVORNE PRIHODE LOKALNE SAMOUPRAVE I JAVNE NABAVKE - SEKRETARICA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK IMOVINSKO-PRAVNIH POSLOVA - DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA DAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U ZAKUP
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - IZUZIMANJE ZEMLJIŠTA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA KOMUNALNE INSPEKCIJE I INSPEKCIJE ZA KONTROLU ODRŽAVANJA STAMBENIH ZGRADA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA POSLOVNI PROSTOR
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA POVRAĆAJ ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA PRAVNE, OPŠTE I IZVRŠNE POSLOVE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA PUTEVE I SAOBRAĆAJNA INSPEKCIJA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA STAMBENE POSLOVE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - ODSEK ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE - POMOĆNIK NAČELNIKA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA IMOVINU I INSPEKCIJSKE POSLOVE- NAČELNIK
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ - NAČELNIK
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ - ODSEK ZA ENERGETIKU
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ - ODSEK ZA KOMUNALNE DELATNOSTI
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ - ODSEK ZA SAOBRAĆAJ - GRUPA ZA JAVNI I TAKSI PREVOZ
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ - ODSEK ZA SAOBRAĆAJ - GRUPA ZA REGULISANJE, UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM, STACIONARNIM SAOBRAĆAJEM I PARKIRANJEM
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU - NAČELNIK
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU - POMOĆNIK NAČELNIKA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU - ŠEF ODSEKA ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU - ŠEF ODSEKA ZA KAPITALNE INVESTICIJE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU - ŠEF ODSEKA ZA PLANIRANJE PROSTORA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU - ŠEF ODSEKA ZA SPROVOĐENJE PLANOVA I PRIPREME ZA GRADNJU
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU - ŠEF ODSEKA ZA URBANISTIČKO PLANIRANJE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA POLJOPRIVREDU I RAZVOJ SELA
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PRIVREDU, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA PRIVREDU, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - PROJEKTNI CENTAR
GRAD NOVI PAZAR- DEČIJA ZAŠTITA - CENTRALA
GRAD NOVI PAZAR- DEČIJA ZAŠTITA - UPRAVNIK
GRAD NOVI SAD - BIRO ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI
GRAD NOVI SAD - CENTRALA,BIRO ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI
GRAD NOVI SAD - DEČOJI DODATAK
GRAD NOVI SAD - DEŽURNI INSPEKTOR
GRAD NOVI SAD - GRADONAČELNIK, GRADSKO VEĆE
GRAD NOVI SAD - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE
GRAD NOVI SAD - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE
GRAD NOVI SAD - GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU
GRAD NOVI SAD - GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE
GRAD NOVI SAD - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE
GRAD NOVI SAD - GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU
GRAD NOVI SAD - GRADSKA UPRAVA ZA PROPISE
GRAD NOVI SAD - GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE
GRAD NOVI SAD - GRADSKA UPRAVA ZA SOCIJALNU I DEČIJU ZAŠTITU
GRAD NOVI SAD - GRADSKA UPRAVA ZA SPORT I OMLADINU
GRAD NOVI SAD - GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE
GRAD NOVI SAD - GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
GRAD NOVI SAD - GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO
GRAD NOVI SAD - IZDAVANJE UVERENJA
GRAD NOVI SAD - KONTAKT CENTAR ZA POZIVE SA FIKSNIH TELEFONA - BESPLATAN POZIV
GRAD NOVI SAD - KONTAKT CENTAR ZA POZIVE SA MOBILNIH TELEFONA
GRAD NOVI SAD - OTVORENA KANCELARIJA
GRAD NOVI SAD - SLUŽBA GRADONAČELNIKA
GRAD NOVI SAD - SLUŽBA SKUPŠTINE GRADA
GRAD NOVI SAD - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
GRAD NOVI SAD - SUPERVIZOR KONTAKT CENTRA
GRAD NOVI SAD - ŠALTER SALA PORESKE UPRAVE
GRAD PANČEVO - CENTRALA
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - KANCELARIJA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - MATIČAR
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA PITANJA
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA PITANJA - SPORT
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I EKONOMSKI RAZVOJ
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE I POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA UTVRĐIVANJE,KONTROLU I NAPLATU IZVORNIH PRIHODA
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SLUŽBA PROTOKOLA
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - ODSEK ZA RADNE ODNOSE
GRAD PANČEVO - GRADSKI USLUŽNI CENTAR
GRAD PANČEVO - NAČELNIK GRADSKE UPRAVE
GRAD PANČEVO - PREDSEDNIK SKUPŠTINE
GRAD PANČEVO - SEKRETAR SKUPŠTINE
GRAD PANČEVO - ZAMENIK NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE
GRAD PANČEVO - ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
GRAD PANČEVO - ZAMENIK SEKRETARA SKUPŠTINE
GRAD SREMSKA MITROVICA - CENTRALA
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA BUDŽET I FINANSIJE
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA BUDŽET I FINANSIJE - NAČELNIK
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA BUDŽET I FINANSIJE - ŠEF TREZORA BUDŽETA
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - MATIČARI
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - NAČELNIK
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I OMLADINU
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU I INVESTICIJE
GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE
GRAD SREMSKA MITROVICA - KANCELARIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ GRADA
GRAD SREMSKA MITROVICA - KANCELARIJA ZA MLADE
GRAD SREMSKA MITROVICA - ŠEF POREZA ZA IMOVINU I GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
GRAD SUBOTICA - GRADSKA KUĆA - CENTRALA
GRAD SUBOTICA - GRADSKA KUĆA - CENTRALA
GRAD SUBOTICA - GRADSKA KUĆA - CENTRALA ZA OBAVEŠTAVANJE- VOJNI ODSEK
GRAD SUBOTICA - GRADSKA KUĆA - GRADSKA UPRAVA - KANCELARIJA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
GRAD SUBOTICA - GRADSKA KUĆA - GRADSKA UPRAVA - NAČELNIK
GRAD SUBOTICA - GRADSKA KUĆA - GRADSKA UPRAVA - SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
GRAD SUBOTICA - GRADSKA KUĆA - GRADSKA UPRAVA - SLUŽBA ZA FINANSIJE
GRAD SUBOTICA - GRADSKA KUĆA - GRADSKA UPRAVA - SLUŽBA ZA GRAĐEVINARSTVO
GRAD SUBOTICA - GRADSKA KUĆA - GRADSKA UPRAVA - SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
GRAD SUBOTICA - GRADSKA KUĆA - GRADSKA UPRAVA - SLUŽBA ZA INFORMATIKU
GRAD SUBOTICA - GRADSKA KUĆA - GRADSKA UPRAVA - SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, PREDUZETNIŠTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
GRAD SUBOTICA - GRADSKA KUĆA - GRADSKA UPRAVA - SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, PRIVREDU, POLJOPRIVREDU I TURIZAM
GRAD SUBOTICA - GRADSKA KUĆA - GRADSKA UPRAVA - SLUŽBA ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE
GRAD SUBOTICA - GRADSKA KUĆA - GRADSKA UPRAVA - SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE I KABINET GRADONAČELNIKA
GRAD SUBOTICA - GRADSKA KUĆA - GRADSKA UPRAVA - SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU LOKALNIH JAVNIH PRIHODA
GRAD SUBOTICA - GRADSKA KUĆA - GRADSKA UPRAVA - SLUŽBA ZA ZASTUPANJE
GRAD SUBOTICA - GRADSKA KUĆA - KABINET GRADONAČELNIKA
GRAD SUBOTICA - GRADSKA KUĆA - NAČELNIK GRADSKE UPRAVE
GRAD SUBOTICA - GRADSKA KUĆA - PROTOKOL
GRAD SUBOTICA - GRADSKA KUĆA - SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKO-NADZORNE POSLOVE
GRAD SUBOTICA - GRADSKA KUĆA - ŠEF PROTOKOLA
GRAD ŠABAC - GRADSKA UPRAVA
GRAD ŠABAC - GRADSKA UPRAVA - NAČELNIK
GRAD ŠABAC - GRADSKA UPRAVA - ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE I KOMUNALNO - STAMBENE POSLOVE
GRAD ŠABAC - GRADSKA UPRAVA - ODELJENJE ZA URBANIZAM
GRAD ŠABAC - GRADSKA UPRAVA - ODSEK ZA INFORMATIKU
GRAD VALJEVO - CENTRALA
GRAD VALJEVO - FAX
GRAD VALJEVO - FAX
GRAD VALJEVO - GRADONAČELNIK GRADA
GRAD VALJEVO - GRADSKA UPRAVA - NAČELNIK
GRAD VALJEVO - KABINET GRADONAČELNIKA
GRAD VALJEVO - NAČELNIK ODELJENJA ZA KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
GRAD VALJEVO - ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI - NAČELNIK
GRAD VALJEVO - ODELJENJE ZA FINANSIJE I PRIVREDU - NAČELNIK
GRAD VALJEVO - ODELJENJE ZA INFORMATIKU I RAZVOJ - NAČELNIK
GRAD VALJEVO - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU - NAČELNIK
GRAD VALJEVO - ODELJENJE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE - NAČELNIK
GRAD VALJEVO - ODELJENJE ZA URBANIZAM I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE - NAČELNIK
GRAD VALJEVO - ODELJENJE ZA UTVRĐIVANJE, NAPLATU I KONTROLU IZVORNIH PRIHODA - NAČELNIK
GRAD VALJEVO - ODELJENJE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - NAČELNIK
GRAD VALJEVO - POMOĆNIK GRADONAČELNIKA
GRAD VALJEVO - PREDSEDNIK SKUPŠTINE
GRAD VRANJE - CENTRALA
GRAD VRANJE - GRADONAČELNIK
GRAD VRANJE - NAČELNIK GRADSKE UPRAVE
GRAD VRANJE - NAČELNIK MATIČNE SLUŽBE
GRAD VRANJE - PREDSEDNIK GRADSKE SKUPŠTINE
GRAD VRANJE - SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE KULTURU I SPORT
GRAD VRANJE - SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, INFORMISANJE I OMLADINU
GRAD VRANJE - SLUŽBA DEČIJE ZAŠTITE
GRAD ZRENJANIN - BESPLATNI PRAVNI SAVETI ADVOKATA
GRAD ZRENJANIN - CENTAR ZA OBAVEŠTAVANJE I UZBUNJIVANJE
GRAD ZRENJANIN - CENTRALA
GRAD ZRENJANIN - KANCELARIJA ZA LOKALNI I EKONOMSKI RAZVOJ
GRAD ZRENJANIN - KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE
GRAD ZRENJANIN - KOORDINATOR ZA POSLOVE PRIVREDE I JAVNIH PREDUZEĆA
GRAD ZRENJANIN - KOORDINATOR ZA ROMSKA PITANJA
GRAD ZRENJANIN - ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
GRAD ZRENJANIN - ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI - SEKRETARICA
GRAD ZRENJANIN - ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI - ZAPOSLENE PORODILJE
GRAD ZRENJANIN - ODELJENJE ZA POSLOVE PRIVREDE - SEKRETARICA
GRAD ZRENJANIN - ODELJENJE ZA POSLOVE UPRAVE - SEKRETARICA
GRAD ZRENJANIN - ODELJENJE ZA URBANIZAM - SEKRETARICA
GRAD ZRENJANIN - ODSEK ZA DRUŠTVENU BRIGU O DECI
GRAD ZRENJANIN - ODSEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
GRAD ZRENJANIN - ODSEK ZA JAVNE NABAVKE
GRAD ZRENJANIN - ODSEK ZA KOMUNIKACIJE
GRAD ZRENJANIN - ODSEK ZA POSLOVE INFORMATIKE
GRAD ZRENJANIN - ODSEK ZA POSLOVE TREZORA
GRAD ZRENJANIN - OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR - ODSEK ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE
GRAD ZRENJANIN - RUKOVODILAC SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
GRAD ZRENJANIN - SAVEZ CIVILNIH INVALIDA RATA
GRAD ZRENJANIN - SEKRETARICA PREDSEDNIKA OPŠTINE
GRAD ZRENJANIN - SEKRETARICA PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA - SEKRETARA PRIVREMENOG ORGANA I NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE
GRAD ZRENJANIN - SLUŽBA SKUPŠTINE I OPŠTINSKOG VEĆA
GRAD ZRENJANIN - SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
GRAD ZRENJANIN - SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
GRAD ZRENJANIN - UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA 1990.
GRADSKA OPŠTINA BARAJEVO - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA BARAJEVO - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - INFO PULT
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - ODELJENJE ZA FINANSIJE I PRIVREDU - RUKOVODILAC
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - ODELJENJE ZA GRAĐEVINSKU INSPEKCIJU - RUKOVODILAC
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE I STAMBENE POSLOVE - RUKOVODILAC
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - ODELJENJE ZA KOMUNALNE I GRAĐEVINSKE POSLOVE - RUKOVODILAC
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - ODELJENJE ZA KOMUNALNU INSPEKCIJU - RUKOVODILAC
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU - RUKOVODILAC
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - ODELJENJE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - RUKOVODILAC
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - PISARNICA
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - POMOĆNIK PREDSEDNIKA OPŠTINE ZA OBLAST FINANSIJA
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - POSLOVI GRAĐANSKIH STANJA I LIČNIH IMENA
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - POSLOVI INFORMISANJA
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - POSLOVI VOĐENJA BIRAČKOG SPISKA
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - POVERENIŠTVO KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - PRAVNA POMOĆ
GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA - PROTOKOL
GRADSKA OPŠTINA GROCKA - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA GROCKA - NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - INFORMACIJE
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA FINANSIJE - BUDŽET
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA FINANSIJE - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA FINANSIJE - ODSEK ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA FINANSIJE - ODSEK ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE MESNIH ZAJEDNICA
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA PRIVREDU, POLJOPRIVREDU I DRUŠTVENE DELATNOSTI - BRIGA O LICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA, NACIONALNIM I ETNIČKIM GRUPAMA I SOCIJALNO UGROŽENIM LICIMA
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA PRIVREDU, POLJOPRIVREDU I DRUŠTVENE DELATNOSTI - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA PRIVREDU, POLJOPRIVREDU I DRUŠTVENE DELATNOSTI - POLJOPRIVREDA, PRIVREDA, KULTURA, OBRAZOVANJE, SPORT I OMLADINA
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA UPRAVU - GRAĐANSKA STANJA I BIRAČKI SPISKOVI
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA UPRAVU - MATIČARI
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA UPRAVU - PISARNICA
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA UPRAVU - POVERENIK KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA UPRAVU - PRAVNA POMOĆ
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - ODELJENJE ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - PORTIR
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE - KABINET PREDSEDNIKA
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - GRUPA ZA INFORMATIKU
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - KOORDINATOR USLUŽNOG CENTRA
GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA MLADENOVAC - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA MLADENOVAC - CENTRALA OPŠTINSKOG USLUŽNOG CENTRA
GRADSKA OPŠTINA MLADENOVAC - KABINET NAČELNIKA UPRAVE
GRADSKA OPŠTINA MLADENOVAC - KOORDINATOR OPŠTINSKOG USLUŽNOG CENTRA
GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD - GOVORNI AUTOMAT
GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD - NARUČIVANJE DOKUMENATA
GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD - OPŠTINSKA UPRAVA
GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD - USLUŽNI CENTAR
GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC
GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC
GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC - INFO CENTAR
GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC - MATIČARI
GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA PALILULA - BIRAČKI SPISKOVI
GRADSKA OPŠTINA PALILULA - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA PALILULA - NARUČIVANJE IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA TELEFONOM
GRADSKA OPŠTINA PALILULA - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA PALILULA - PRAVNA POMOĆ GRAĐANIMA
GRADSKA OPŠTINA PALILULA - ŠTAB ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH I DRUGIH VEĆIH NEPOGODA ZA TERITORIJU OPŠTINE PALILULA
GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ
GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ - ODSEK ZA FINANSIJE
GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ - ODSEK ZA KOMUNALNE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ - ODSEK ZA POSLOVE KABINETA PREDSEDNIKA
GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ - ODSEK ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ - ODSEK ZA PRIVREDU I RAZVOJ
GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA - NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA - ZAMENIK NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE
GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC - MATIČNA SLUŽBA - SLUŽBA PRAVNE POMOĆI
GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC - MATIČNA SLUŽBA - UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC - MATIČNA SLUŽBA - ZAKAZIVANJE VENČANJA
GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC - NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
GRADSKA OPŠTINA SOPOT - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA SOPOT - ODSEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA SOPOT - ODSEK ZA URBANISTIČKO-GRAĐEVINSKE I KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA SOPOT - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA SOPOT - RAČUNOVODSTVO
GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD - CALL CENTAR
GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD - DRUŠTVENE DELATNOSTI
GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD - PORESKA UPRAVA
GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD - SLUŽBA DRUŠTVENIH PRIHODA RAČUNOVODSTVO
GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD - ZAJEDNIČKE SLUŽBE
GRADSKA OPŠTINA SURČIN - INFO PULT
GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC - ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU
GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC - ODELJENJE ZA PRIVREDU, DRUŠTVENE DELATNOSTI I PLANIRANJE
GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC - SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA VRAČAR - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA VRAČAR - ODELJENJE ZA BUDŽET, PRIVREDU I DRUŠTVENE DELATNOSTI
GRADSKA OPŠTINA VRAČAR - ODELJENJE ZA GRAĐEVINSKE I KOMUNALNE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA VRAČAR - ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE I STAMBENE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA VRAČAR - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU
GRADSKA OPŠTINA VRAČAR - OPŠTINSKA UPRAVA - CALL CENTAR
GRADSKA OPŠTINA VRAČAR - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA VRAČAR - SLUŽBA ZA FINANSIJSKE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA VRAČAR - SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - ODELJENJE ZA FINANSIJE, PRIVREDU I DRUŠTVENE DELATNOSTI
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - ODELJENJE ZA GRAĐEVINSKO-KOMUNALNE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE I STAMBENE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU - MATIČARI
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU - PRAVNA POMOĆ
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - SLUŽBA PROTOKOLA I INFORMISANJA
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA - CENTRALA
GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA - INFO CENTAR
GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA - SLUŽBA PRAVNE POMOĆI
GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA - USLUŽNI CENTAR
GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE
GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE - AGENCIJA ZA ENERGETIKU
GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE - DIREKTOR
GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE - ODSEK ZA FINANSIJSKE POSLOVE
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ GRADSKIH RESURSA I NADZOR - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE I NADZOR
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ GRADSKIH RESURSA I NADZOR - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE I NADZOR - FAKS
KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE - POVERENIŠTVO ZA IZBEGLICE ALIBUNAR
KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE - POVERENIŠTVO ZA IZBEGLICE ALIBUNAR - CENTRALA
KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE OPŠTINE LEPOSVIĆ
OPŠTINA ADA - CENTRALA
OPŠTINA APATIN - CENTRALA
OPŠTINA APATIN - PREDSEDNIK
OPŠTINA BABUŠNICA - CENTRALA
OPŠTINA BABUŠNICA - OPŠTINSKO VEĆE
OPŠTINA BAČKA TOPOLA - BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA
OPŠTINA BAČKA TOPOLA - CENTRALA
OPŠTINA BAČKA TOPOLA - NAČELNIK ODELJENJA ZA FINANSIJE
OPŠTINA BAČKA TOPOLA - NAČELNIK ODELJENJA ZA GRAĐEVINARSTVO, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE, POLJOPRIVREDU, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
OPŠTINA BAČKA TOPOLA - NAČELNIK ODELJENJA ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI
OPŠTINA BAČKA TOPOLA - ODELJENJE ZA FINANSIJE
OPŠTINA BAČKA TOPOLA - ODELJENJE ZA GRAĐEVINARSTVO, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE, POLJOPRIVREDU, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
OPŠTINA BAČKA TOPOLA - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI
OPŠTINA BAČKA TOPOLA - POVERENIK ZA IZBEGLICE
OPŠTINA BAČKA TOPOLA - PRAVNA POMOĆ
OPŠTINA BAČKA TOPOLA - SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE
OPŠTINA BAČKA TOPOLA - ŠEF ODSEKA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
OPŠTINA BAČKI PETROVAC - CENTRALA
OPŠTINA BEČEJ - CENTRALA
OPŠTINA BEČEJ - USLUŽNI CENTAR
OPŠTINA BELA CRKVA - CENTRALA
OPŠTINA BELA CRKVA - NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINA BELA PALANKA
OPŠTINA BELA PALANKA - CENTRALA
OPŠTINA BELA PALANKA - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA BEOČIN - CENTRALA
OPŠTINA BLACE
OPŠTINA BLACE
OPŠTINA BLACE - OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINA BLACE - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA BLACE - POVERENIK ZA INFORMACIJE
OPŠTINA BLACE - SLUŽBA ZA FINANSIJE I BUDŽET
OPŠTINA BLACE - SLUŽBA ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO, KOMUNALNO-STAMBENE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
OPŠTINA BLACE - STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE
OPŠTINA BOGATIĆ - CENTRALA
OPŠTINA BOLJEVAC - ODELJENJE ZA BUDŽET I FINANSIJE
OPŠTINA BOLJEVAC - ODELJENJE ZA PRIVREDU, POLJOPRIVREDU I VODOPRIVREDU
OPŠTINA BOLJEVAC - ODELJENJE ZA URBANIZAM I IZGRADNJU
OPŠTINA BOLJEVAC - OPŠTINSKA UPRAVA - BIRAČKI SPISAK
OPŠTINA BOLJEVAC - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA BOLJEVAC - USLUŽNI CENTAR
OPŠTINA BOR - CENTRALA
OPŠTINA BOR - NAČELNIK ODELJENJA ZA FINANSIJE
OPŠTINA BOR - NAČELNIK ODELJENJA ZA PRIVREDU, JAVNE USTANOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
OPŠTINA BOR - NAČELNIK ODELJENJA ZA UPRAVU, OPŠTE, IMOVINSKO-PRAVNE I STAMBENE ODNOSE
OPŠTINA BOR - NAČELNIK ODELJENJA ZA URBANIZAM, GRAĐEVINSKE I KOMUNALNE POSLOVE
OPŠTINA BOR - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA BOR - SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE
OPŠTINA BOSILEGRAD - CENTRALA
OPŠTINA BOSILEGRAD - OBRAČUNSKA SLUŽBA
OPŠTINA BOSILEGRAD - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA BOSILEGRAD - SEKRETARICA PREDSEDNIKA OPŠTINE
OPŠTINA BOSILEGRAD - SLUŽBA DEČIJE ZAŠTITE
OPŠTINA BOSILEGRAD - SLUŽBA URBANIZMA
OPŠTINA BRUS - CENTRALA
OPŠTINA BRUS - MENADŽER
OPŠTINA BRUS - NAČELNIK ZA FINANSIJE
OPŠTINA BRUS - NAČELNIK ZA PRIVREDU I FINANSIJE
OPŠTINA BRUS - NEČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINA BRUS - PODPREDSEDNIK OPŠTINE
OPŠTINA BRUS - PREDSEDNIK OPŠTINE
OPŠTINA BRUS - ŠEF ODSEKA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
OPŠTINA BRUS - ŠEF ODSEKA ZA URBANIZAM
OPŠTINA BUJANOVAC - KANCELARIJA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
OPŠTINA BUJANOVAC - NAČELNIK LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE
OPŠTINA BUJANOVAC - NAČELNIK ODELJENJA ZA FINANSIJE
OPŠTINA BUJANOVAC - NAČELNIK ODELJENJA ZA INSPEKCIJE
OPŠTINA BUJANOVAC - NAČELNIK ODELJENJA ZA OPŠTU UPRAVU
OPŠTINA BUJANOVAC - NAČELNIK ODELJENJA ZA URBANIZAM
OPŠTINA BUJANOVAC - NAČELNIK ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
OPŠTINA BUJANOVAC - ODELJENJE ZA FINANSIJE
OPŠTINA BUJANOVAC - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA CRNA TRAVA - CENTRALA
OPŠTINA ČAJETINA
OPŠTINA ČAJETINA
OPŠTINA ČAJETINA
OPŠTINA ČAJETINA
OPŠTINA ČAJETINA
OPŠTINA ČAJETINA
OPŠTINA ČAJETINA - CENTRALA
OPŠTINA ČOKA
OPŠTINA ČOKA - CENTRALA
OPŠTINA ĆIĆEVAC - CENTRALA
OPŠTINA ĆIĆEVAC - KANCELARIJA ZA MLADE
OPŠTINA DESPOTOVAC - CENTRALA
OPŠTINA DESPOTOVAC - NAČELNIK FINANSIJA
OPŠTINA DESPOTOVAC - NAČELNIK UPRAVE
OPŠTINA DIMITROVGRAD - CENTRALA
OPŠTINA DOLJEVAC - CENTRALA
OPŠTINA GADŽIN HAN - CENTRALA
OPŠTINA GADŽIN HAN - OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINA GADŽIN HAN - SLUŽBA ZA PRIVREDU
OPŠTINA GOLUBAC - ARHIVA
OPŠTINA GOLUBAC - NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINA GOLUBAC - ODELJENJE ZA FINANSIJE
OPŠTINA GOLUBAC - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU
OPŠTINA GOLUBAC - ODELJENJE ZA PRIVREDU I INFRASTRUKTURU
OPŠTINA GOLUBAC - OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR
OPŠTINA GOLUBAC - POMOĆNIK PREDSEDNIKA OPŠTINE
OPŠTINA INĐIJA - CALL CENTAR
OPŠTINA INĐIJA - CENTRALA
OPŠTINA INĐIJA - ODELJENJE ZA URBANIZAM
OPŠTINA INĐIJA - OPŠTINSKA UPRAVA - IT I KOMUNIKACIJE
OPŠTINA INĐIJA - OPŠTINSKA UPRAVA - IZBORNA KOMISIJA
OPŠTINA INĐIJA - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA IRIG - CENTRALA
OPŠTINA IRIG - FAKS
OPŠTINA KIKINDA - CENTRALA
OPŠTINA KIKINDA - FOND SOLIDARNOSTI
OPŠTINA KIKINDA - KANCELARIJA ZA NACIONALNE MANJINE
OPŠTINA KIKINDA - KANCELARIJA ZA OMLADINU
OPŠTINA KIKINDA - KANCELARIJA ZA PROJEKTE
OPŠTINA KIKINDA - KANCELARIJA ZA ROMSKA PITANJA
OPŠTINA KIKINDA - NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINA KIKINDA - OPŠTINSKA UPRAVA - MATIČARI
OPŠTINA KIKINDA - SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
OPŠTINA KIKINDA - SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
OPŠTINA KIKINDA - SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU
OPŠTINA KIKINDA - SEKRETARIJAT ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE
OPŠTINA KNIĆ
OPŠTINA KNJAŽEVAC - CENTRALA
OPŠTINA KOSOVSKA MITROVICA - RAČUNOVODSTVO
OPŠTINA KRALJEVO - BORAČKO - INVALIDSKA ZAŠTITA
OPŠTINA KRALJEVO - CENTRALA
OPŠTINA KRALJEVO - DEČIJA ZAŠTITA
OPŠTINA KRALJEVO - KOMESARIJAT ZA IZBEGLA I RASELJENA LICA
OPŠTINA KRALJEVO - KRIZNI ŠTAB
OPŠTINA KRALJEVO - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA KRALJEVO - PRAVNA POMOĆ
OPŠTINA KRALJEVO - PRIJEMNA KANCELARIJA
OPŠTINA KRALJEVO - RAČUNOVODSTVO
OPŠTINA KRUŠEVAC - CENTRALA
OPŠTINA KRUŠEVAC - GLAVNI ARHITEKTA
OPŠTINA KRUŠEVAC - INFORMATIVNI CENTAR
OPŠTINA KRUŠEVAC - NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINA KRUŠEVAC - OPŠTINSKI MENADŽER
OPŠTINA KRUŠEVAC - ŠEF ODSEKA OPŠTE UPRAVE I ZAJEDNIČKIH POSLOVA
OPŠTINA KRUŠEVAC - ŠEF ODSEKA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
OPŠTINA KRUŠEVAC - ŠEF ODSEKA ZA FINANSIJE I PLANIRANJE
OPŠTINA KRUŠEVAC - ŠEF ODSEKA ZA PRIVREDU
OPŠTINA KRUŠEVAC - ŠEF ODSEKA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE
OPŠTINA KULA - CENTRALA
OPŠTINA KULA - PREDSEDNIK OPŠTINE
OPŠTINA KURŠUMLIJA - CENTRALA
OPŠTINA KURŠUMLIJA - ODELJENJE ZA NEPRIVREDNE DELATNOSTI I OPŠTU UPRAVU - ŠEF
OPŠTINA KURŠUMLIJA - ODELJENJE ZA PRIVREDU I FINANSIJE - ŠEF
OPŠTINA KURŠUMLIJA - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA KURŠUMLIJA - SEKRETARICA PREDSEDNIKA OPŠTINE
OPŠTINA LAPOVO - CENTRALA
OPŠTINA LAPOVO - MATIČAR
OPŠTINA LAPOVO - NAČELNICA OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINA LAPOVO - PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA
OPŠTINA LAPOVO - PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE, ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE
OPŠTINA LAPOVO - TELEFAKS
OPŠTINA LAPOVO - ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINSKOG VEĆA
OPŠTINA LEBANE - CENTRALA
OPŠTINA LEBANE - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA LEBANE - OPŠTINSKI MENADŽER
OPŠTINA LEPOSAVIĆ
OPŠTINA LEPOSAVIĆ - CENTRALA
OPŠTINA LEPOSAVIĆ - MATIČAR LEPOSAVIĆ
OPŠTINA LEPOSAVIĆ - NAČELNIK ZA ELEMENTARNE NEPOGODE
OPŠTINA LEPOSAVIĆ - NAČELNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE ODNOSE
OPŠTINA LEPOSAVIĆ - NAČELNIK ZA PRIVREDU I FINANSIJE
OPŠTINA LEPOSAVIĆ - NAČELNIK ZA URBANIZAM I GRAĐEVINARSTVO
OPŠTINA LEPOSAVIĆ - NAČELNIK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE I DRUŠTVENE DELATNOSTI
OPŠTINA LEPOSAVIĆ - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
OPŠTINA LESKOVAC
OPŠTINA LESKOVAC
OPŠTINA LESKOVAC - CENTRALA
OPŠTINA LESKOVAC - FOND ZA PODSTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE
OPŠTINA LESKOVAC - OPŠTINSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
OPŠTINA LESKOVAC - OPŠTINSKA UPRAVA ZA FINANSIJE
OPŠTINA LESKOVAC - OPŠTINSKA UPRAVA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
OPŠTINA LESKOVAC - OPŠTINSKA UPRAVA ZA KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE
OPŠTINA LESKOVAC - OPŠTINSKA UPRAVA ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU
OPŠTINA LESKOVAC - OPŠTINSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU I OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE
OPŠTINA LESKOVAC - OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR
OPŠTINA LESKOVAC - SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE
OPŠTINA MALI IĐOŠ - CENTRALA
OPŠTINA MALI IĐOŠ - NAČELNIK ODELJENJA ZA BUDŽET, FINANSIJE, GRAĐEVINARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
OPŠTINA MALI IĐOŠ - NAČELNIK ODELJENJA ZA PRIVREDU
OPŠTINA MALI IĐOŠ - NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINA MALI IĐOŠ - NAČELNIK ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI
OPŠTINA MALI IĐOŠ - SLUŽBA ZA INFORMATIKU
OPŠTINA MALO CRNIĆE - BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
OPŠTINA MALO CRNIĆE - CENTRALA
OPŠTINA MALO CRNIĆE - DEČIJA ZAŠTITA
OPŠTINA MALO CRNIĆE - IMOVINSKO - PRAVNA SLUŽBA
OPŠTINA MALO CRNIĆE - KOMISIJA ZA POVRAĆAJ ZEMLJE
OPŠTINA MALO CRNIĆE - ODELJENJE ZA BUDŽET I FINANSIJE - NAČELNIK
OPŠTINA MALO CRNIĆE - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA MALO CRNIĆE - POLJOPRIVREDNA I REGIONALNA GAZDINSTVA
OPŠTINA MEDVEĐA - CENTRALA
OPŠTINA MEDVEĐA - FAKS
OPŠTINA MEDVEĐA - INTERNET - SISTEM ADMINISTRATOR
OPŠTINA MEDVEĐA - KANCELARIJA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
OPŠTINA MEDVEĐA - LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA
OPŠTINA MEDVEĐA - NARODNA KANCELARIJA PREDSEDNIKA OPŠTINE
OPŠTINA MEDVEĐA - ODELJENJE ZA JAVNE SLUŽBE - DEČIJA ZAŠTITA
OPŠTINA MEDVEĐA - ODELJENJE ZA JAVNE SLUŽBE - NAČELNIK
OPŠTINA MEDVEĐA - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU - BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA
OPŠTINA MEDVEĐA - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU - MATIČNA SLUŽBA
OPŠTINA MEDVEĐA - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA MEDVEĐA - PREDSEDNIK SKUPŠTINE I ŠEF STRUČNE SLUŽBE ZA SKUPŠTINSKE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
OPŠTINA MEDVEĐA - SEKRETARICA PREDSEDNIKA OPŠTINE
OPŠTINA MEROŠINA - CENTRALA
OPŠTINA NEGOTIN
OPŠTINA NOVA CRNJA - CENTRALA
OPŠTINA NOVI BEČEJ - CENTRALA
OPŠTINA NOVI BEČEJ - NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINA NOVI BEČEJ - USLUŽNI CENTAR
OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC - CENTRALA
OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC - ODELJENJE ZA BUDŽET, FINANSIJE I PRIVREDNE DELATNOSTI - NAČELNIK
OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI - NAČELNIK
OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA OBILIĆ
OPŠTINA ODŽACI - CENTRALA
OPŠTINA ODŽACI - KABINET PREDSEDNIKA OPŠTINE
OPŠTINA ODŽACI - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU - MATIČNA SLUŽBA
OPŠTINA ODŽACI - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU - PISARNICA
OPŠTINA ODŽACI - ODELJENJE ZA PRIVREDU, FINANSIJE I DRUŠTVENE DELATNOSTI
OPŠTINA ODŽACI - ODELJENJE ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
OPŠTINA ODŽACI - SLUŽBA ZA POSLOVE ORGANA OPŠTINE
OPŠTINA PARAĆIN - ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET - NAČELNIK
OPŠTINA PARAĆIN - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE - NAČELNIK
OPŠTINA PARAĆIN - ODELJENJE ZA PRIVREDU I JAVNE SLUŽBE - NAČELNIK
OPŠTINA PARAĆIN - ODELJENJE ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO, KOMUNALNO-STAMBENE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
OPŠTINA PARAĆIN - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA PARAĆIN - STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE - NAČELNIK
OPŠTINA PEĆINCI - CENTRALA
OPŠTINA PEĆINCI - OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR - INFO PULT
OPŠTINA PIROT - CENTRALA
OPŠTINA PIROT - USLUŽNI CENTAR
OPŠTINA POŽAREVAC - CENTRALA
OPŠTINA POŽAREVAC - GLAVNI ARHITEKTA OPŠTINE
OPŠTINA POŽAREVAC - MENADŽER OPŠTINE
OPŠTINA POŽAREVAC - NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINA POŽAREVAC - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I SKUPŠTINSKE POSLOVE
OPŠTINA POŽAREVAC - ODELJENJE ZA POSLOVE OPŠTINSKE PORESKE UPRAVE
OPŠTINA POŽAREVAC - ODELJENJE ZA PRIVREDU, FINANSIJE, TREZOR I DRUŠTVENE DELATNOSTI
OPŠTINA POŽAREVAC - ODELJENJE ZA URBANIZAM, KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
OPŠTINA POŽEGA - CENTRALA
OPŠTINA POŽEGA - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU, SKUPŠTINSKE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - NAČELNIK
OPŠTINA POŽEGA - ODELJENJE ZA PRIVREDU, DRUŠTVENE DELATNOSTI I FINANSIJE - NAČELNIK
OPŠTINA POŽEGA - ODELJENJE ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I STAMBENO-KOMUNALNE DELATNOSTI - NAČELNIK
OPŠTINA POŽEGA - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA PREŠEVO - CENTRALA
OPŠTINA PREŠEVO - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA PRIJEPOLJE
OPŠTINA PRIJEPOLJE
OPŠTINA PRIJEPOLJE - CENTRALA
OPŠTINA PRIJEPOLJE - DEČIJA ZAŠTITA
OPŠTINA PRIJEPOLJE - NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINA PRIJEPOLJE - ODELJENJE ZA BUDŽET I FINANSIJE
OPŠTINA PRIJEPOLJE - ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
OPŠTINA PRIJEPOLJE - ODELJENJE ZA URBANIZAM, STAMBENO - KOMUNALNE I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE
OPŠTINA PRIJEPOLJE - OPŠTINSKO VEĆE - SEKRETAR
OPŠTINA PRIJEPOLJE - PREDSEDNIK OPŠTINE
OPŠTINA PRIJEPOLJE - SEKRETARICA
OPŠTINA PRIJEPOLJE - SISTEM ADMINISTRATOR
OPŠTINA PROKUPLJE - CENTRALA
OPŠTINA PROKUPLJE - INFO CENTAR - MATIČARI
OPŠTINA PROKUPLJE - KANCELARIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ
OPŠTINA PROKUPLJE - POVERENIŠTVO ZA IZBEGLA I RASELJENA LICA
OPŠTINA PROKUPLJE - RAČUNOVODSTVO
OPŠTINA PROKUPLJE - RUKOVODILAC ODELJENJA ZA PRIVREDU I FINANSIJE
OPŠTINA PROKUPLJE - SISTEM ADMINISTRATORI
OPŠTINA PROKUPLJE - SLUŽBA DRUŠTVENE BRIGE O DECI
OPŠTINA PROKUPLJE - SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE
OPŠTINA PROKUPLJE - SLUŽBA ZA SPORT
OPŠTINA PROKUPLJE - STRUČNA SLUŽBA MESNIH ZAJEDNICA
OPŠTINA REKOVAC - BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA
OPŠTINA REKOVAC - CENTRALA
OPŠTINA REKOVAC - KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE
OPŠTINA REKOVAC - LOKALNA PORESKA UPRAVA
OPŠTINA REKOVAC - NAČELNICI ZA BUDŽET, FINANSIJE I PRIVREDU
OPŠTINA REKOVAC - ODSEK ZA OPŠTE POSLOVE - ŠEF
OPŠTINA REKOVAC - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA RUMA - ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
OPŠTINA RUMA - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU
OPŠTINA RUMA - ODELJENJE ZA PRIVREDU I BUDŽET
OPŠTINA RUMA - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA RUMA - PISARNICA
OPŠTINA RUMA - PISARNICA, OVERA PREPISA
OPŠTINA RUMA - SLUŽBA DEČIJE ZAŠTITE
OPŠTINA RUMA - TRŽIŠNA INSPEKCIJA
OPŠTINA SEČANJ
OPŠTINA SEČANJ
OPŠTINA SEČANJ
OPŠTINA SEČANJ - NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINA SEČANJ - ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
OPŠTINA SEČANJ - ODELJENJE ZA PRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
OPŠTINA SEČANJ - ODELJENJE ZA URBANIZAM, PUTNU PRIVREDU I KOMUNALNE DELATNOSTI
OPŠTINA SMEDEREVO - CENTRALA
OPŠTINA SMEDEREVO - OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINA SMEDEREVO - POVERENIŠTVO ZA IZBEGLICE
OPŠTINA SOMBOR - NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINA SOMBOR - OPŠTINSKA UPRAVA - CENTRALA
OPŠTINA SRBOBRAN - CENTRALA
OPŠTINA SRBOBRAN - ODELJENJE ZA JAVNE SLUŽBE, OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE
OPŠTINA SRBOBRAN - ODELJENJE ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
OPŠTINA SRBOBRAN - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA SREMSKI KARLOVCI - CENTRALA
OPŠTINA STARA PAZOVA - CENTRALA
OPŠTINA STARA PAZOVA - ODELJENJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I KOMUNIKACIJU
OPŠTINA STARA PAZOVA - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE
OPŠTINA STARA PAZOVA - ODELJENJE ZA PRIVREDU I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
OPŠTINA STARA PAZOVA - ODELJENJE ZA SPORT I OMLADINU
OPŠTINA STARA PAZOVA - ODELJENJE ZA URBANIZAM I IZGRADNJU
OPŠTINA STARA PAZOVA - POVERENIK KOMESERIJATA ZA IZBEGLICE
OPŠTINA STARA PAZOVA - PREDSEDNIK OPŠTINE
OPŠTINA STARA PAZOVA - PREDSEDNIK OPŠTINE OPŠTINE
OPŠTINA STARA PAZOVA - SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE
OPŠTINA STARA PAZOVA - SLUŽBA ZA PRAVNE I SKUPŠTINSKE POSLOVE
OPŠTINA STARA PAZOVA - ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE
OPŠTINA SURDULICA - CENTRALA
OPŠTINA SVRLJIG - CENTRALA
OPŠTINA ŠID - NAČELNIK ODELJENJA ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ
OPŠTINA ŠID - NAČELNIK ODELJENJA ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI
OPŠTINA ŠID - NAČELNIK ODELJENJA ZA SKUPŠTINSKE I PRAVNO - STRUČNE POSLOVE
OPŠTINA ŠID - NAČELNIK ODELJENJA ZA URBANIZAM, KOMUNALNO - STAMBENE I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE
OPŠTINA ŠID - NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINA ŠTRPCE
OPŠTINA ŠTRPCE
OPŠTINA ŠTRPCE
OPŠTINA TITEL - CENTRALA
OPŠTINA TITEL - ODELJENJE ZA FINANSIJE
OPŠTINA TITEL - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I JAVNE SLUŽBE
OPŠTINA TITEL - ODELJENJE ZA PRIVREDU
OPŠTINA TRSTENIK
OPŠTINA UŽICE - BIRAČKI SPISAK
OPŠTINA UŽICE - BORAČKO - INVALIDSKA ZAŠTITA
OPŠTINA UŽICE - CENTRALA
OPŠTINA UŽICE - DEČIJI DODATAK
OPŠTINA UŽICE - IMOVINSKO - PRAVNI POSLOVI
OPŠTINA UŽICE - IZDAVANJE IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA
OPŠTINA UŽICE - NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINA UŽICE - ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
OPŠTINA UŽICE - ODELJENJE ZA INFORMACIONE SISTEME I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
OPŠTINA UŽICE - ODELJENJE ZA POSLOVE PRIVREDE, FINANSIJA I RAČUNOVODSTVO
OPŠTINA UŽICE - ODELJENJE ZA POSLOVE UPRAVE I ORGANA OPŠTINE
OPŠTINA UŽICE - ODELJENJE ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I KOMUNALNO - STAMBENE POSLOVE
OPŠTINA UŽICE - PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA
OPŠTINA UŽICE - PORODILJSKA PRAVA
OPŠTINA UŽICE - RODITELJSKI DODATAK
OPŠTINA UŽICE - UČENIČKI I STUDENTSKI STATUS
OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE - CENTRALA
OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE - ODELJENJE ZA FINANSIJE,PRIVREDU I RAZVOJ
OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I JAVNE SLUŽBE
OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE - ODELJENJE ZA URBANIZAM,KOMUNALNO-STAMBENE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE - OPŠTINSKA UPRAVA - USLUŽNI CENTAR
OPŠTINA VLADIČIN HAN - CENTRALA
OPŠTINA VLADIČIN HAN - FAKS
OPŠTINA VLADIČIN HAN - NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINA VLADIČIN HAN - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU
OPŠTINA VLADIČIN HAN - ODELJENJE ZA PRIVREDU I FINANSIJE
OPŠTINA VLADIČIN HAN - PREDSEDNIK OPŠTINE
OPŠTINA VLADIČIN HAN - SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE
OPŠTINA VLASOTINCE - BUDŽET I TREZOR
OPŠTINA VLASOTINCE - CENTRALA
OPŠTINA VLASOTINCE - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA VRŠAC - CENTRALA
OPŠTINA VRŠAC - NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINA VRŠAC - ODELJENJE ZA BUDŽET I FINANSIJE - NAČELNIK
OPŠTINA VRŠAC - ODELJENJE ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE
OPŠTINA VRŠAC - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU - NAČELNIK
OPŠTINA VRŠAC - ODELJENJE ZA POSLOVE ORGANA OPŠTINE - NAČELNIK
OPŠTINA VRŠAC - ODELJENJE ZA URBANISTIČKO - GRAĐEVINSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - NAČELNIK
OPŠTINA VRŠAC - OPŠTINSKI MENADŽER
OPŠTINA VRŠAC - SO VRŠAC - CENTRALA
OPŠTINA VRŠAC - URBANIZAM
OPŠTINA VUČITRN - PRILUŽJE
OPŠTINA VUČITRN - PRILUŽJE
OPŠTINA VUČITRN - PRILUŽJE
OPŠTINA VUČITRN - PRILUŽJE
OPŠTINA ZAJEČAR - CENTRALA
OPŠTINA ZAJEČAR - EKOLOŠKA INSPEKCIJA
OPŠTINA ZAJEČAR - GRADONAČELNIK
OPŠTINA ZAJEČAR - GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA
OPŠTINA ZAJEČAR - KOMUNALNA INSPEKCIJA
OPŠTINA ZAJEČAR - NAČELNIK
OPŠTINA ZAJEČAR - NAČELNIK
OPŠTINA ZAJEČAR - NAČELNIK GRADSKE UPRAVE
OPŠTINA ZAJEČAR - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA ZAJEČAR - SAOBRAĆAJNA INSPEKCIJA
OPŠTINA ZAJEČAR - SLUŽBA
OPŠTINA ZAJEČAR - ŠEF
OPŠTINA ZAJEČAR - ŠEF GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE
OPŠTINA ZUBIN POTOK
OPŠTINA ZVEČAN
OPŠTINA ZVEČAN - SEKRETARICA
OPŠTINA ŽAGUBICA - CENTRALA
OPŠTINA ŽAGUBICA - ODELJENJE ZA FINANSIJE I BUDŽET
OPŠTINA ŽAGUBICA - ODELJENJE ZA PRIVREDU, GRAĐEVINSKE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
OPŠTINA ŽAGUBICA - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINA ŽAGUBICA - OPŠTINSKI I USLUŽNI CENTAR - MATIČNA SLUŽBA
OPŠTINA ŽAGUBICA - OPŠTINSKI I USLUŽNI CENTAR - SLUŽBA DEČIJE ZAŠTITE
OPŠTINA ŽITIŠTE - CENTRALA
OPŠTINA ŽITIŠTE - OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINA ŽITORAĐA - CENTRALA
OPŠTINA ŽITORAĐA - OPŠTINSKA UPRAVA - NAČELNIK
OPŠTINSKA UPRAVA BATOČINA
OPŠTINSKA UPRAVA KOVIN - CENTRALA
OPŠTINSKA UPRAVA KOVIN - FAKS
OPŠTINSKA UPRAVA RAČA
OPŠTINSKA UPRAVA RAČA - BIRAČKI SPISAK
OPŠTINSKA UPRAVA RAČA - CENTAR ZA MLADE
OPŠTINSKA UPRAVA RAČA - CENTRALA
OPŠTINSKA UPRAVA RAČA - FAKS
OPŠTINSKA UPRAVA RAČA - FOND ZA PUTEVE
OPŠTINSKA UPRAVA RAČA - INKUBATOR CENTAR
OPŠTINSKA UPRAVA RAČA - KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE
OPŠTINSKA UPRAVA RAČA - KOMUNALNA INSPEKCIJA
OPŠTINSKA UPRAVA RAČA - MATIČNA SLUŽBA
OPŠTINSKA UPRAVA RAČA - NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINSKA UPRAVA RAČA - ODELENJE ZA BUDŽET
OPŠTINSKA UPRAVA RAČA - ODELENJE ZA URBANIZAM
OPŠTINSKA UPRAVA RAČA - OPŠTINSKO VEĆE
OPŠTINSKA UPRAVA RAČA - PREDSEDNIK OPŠTINE
OPŠTINSKA UPRAVA RAČA - PREDSEDNIK SKUPŠTINE
OPŠTINSKA UPRAVA RAČA - RAČUNOVODSTVO
OPŠTINSKA UPRAVA RAČA - SANITARNA INSPEKCIJA
OPŠTINSKA UPRAVA RAČA - ZAMENIK PREDSEDNIKA
SKUPŠTINA OPŠTINA PRIŠTINE
SKUPŠTINA OPŠTINE LJIG - CENTRALA
SKUPŠTINA OPŠTINE LJIG - FAKS
SKUPŠTINA OPŠTINE LJIG - KOMUNALNA I SAOBRAĆAJNA INSPEKCIJA
SKUPŠTINA OPŠTINE LJIG - ODELJENJE ZA FINANSIJE
SKUPŠTINA OPŠTINE LJIG - ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU
SKUPŠTINA OPŠTINE LJIG - PREDSEDNIK SKUPŠTINE
SKUPŠTINA OPŠTINE LJIG - SEKRETAR
SKUPŠTINA OPŠTINE LJIG - SEKRETARICA PREDSEDNIKA
ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU GRADA BEOGRADA
GRAD BEOGRAD - BEOKOM SERVIS
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - CENTRALA, SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE
GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA - KOMUNALNA INSPEKCIJA
GRAD BEOGRAD - GRADSKA URPAVA - SEKTOR UPRAVNE INSPEKCIJE
GRAD BEOGRAD GRADSKA UPRAVA - CENTRALA, SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE
GRAD NIŠ - ODSEK ZA PROTOKOL
GRAD NIŠ - MRTVOZORNIK
GRAD PANČEVO - GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,GRAĐEVINSKE,STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ
GRAD ZRENJANIN - ODELJENJE ZA POSLOVE PRIVREDE I FINANSIJA
GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC - CENTRALA
GRAD BEOGRAD GRADSKA UPRAVA - SEKRETARIJAT ZA POSLOVE LEGALIZACIJE OBJEKATA
GRAD KRAGUJEVAC - MATIČNA SLUŽBA KOSOVSKIH OPŠTINA PEĆ, KLINA I ISTOK
GRAD LESKOVAC - GRADSKA UPRAVA - MATIČNA SLUŽBA(KOSOVO I METOHIJA) ZA OPŠTINE UROŠEVAC, KAČANIK, ŠTRPCE I ŠTIMLJE
GRAD NIŠ - MATIČAR RADNO VREME 07.30-19.30
GRAD NIŠ - UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I OPŠTE POSLOVE - ODSEK ZA GRAĐANSKA STANJA ZA VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA ZA OPŠTINE PRIŠTINA, PODUJEVO, GLOGOVAC, OBILIĆ, LIPLJAN I KOSOVO POLJE
GRAD NOVI SAD - MATIČAR
GRAD NOVI SAD ZAŠTITNIK GRAĐANA - OMBUDSMAN
GRAD ZRENJANIN - OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR - MATIČAR - DEČIJI DODATAK - OVERA POTPISA - PISARNICA OPŠTINSKE UPRAVE
GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC - MATIČNA SLUŽBA - IZVODI IZ MATIČNIH KNJIGA KOJI SE MOGU NARUČITI TELEFONOM
GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC - ODELJENJE ZA KOMUNALNO-GRAĐEVINSKE I STAMBENE POSLOVE
GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA - NARUČIVANJE DOKUMENATA
OPŠTINA INĐIJA - ODELJENJE ZA URBANIZAM I KOMUNALNO - STAMBENE POSLOVE
OPŠTINA UŽICE - PRAVNA POMOĆ
OPŠTINA POŽAREVAC - USLUŽNI CENTAR OPŠTINSKE UPRAVE