RATE

STRUČNA SLUŽBA

Stručnu službu čini pet lica: sekretar, socijalni radnik, referent za finansijsko-knjigovodstvene poslove, administrativni radnik sa blagajničkim poslovima i pomoćni radnik kurir-spremačica. Obavlja stručne, administrativno-tehničke poslove kao što su: pomoć članstvu, poslove vezane za rad organa i radnih tela GOB-a, finansijsko-knjigovodstvene poslove i poslove na organizovanju i sprovođenju raznih aktivnosti i tradicionalnih manifestacija: susreti sa slepima van Beograda, 8. mart, majsko pesničko poselo, manifestacija posvećena Brajevom pismu, Međunarodni dan slepih, Nedelja invalida, dečija Nova godina i druge. Stara se o redovnoj distribuciji časopisa, odvijanju kulturno-umetničkih aktivnosti, sportsko-rekreativnih, šahovskih, aktivnosti omladine i Sekcije žena i o radu salona za masažu. Među članstvom ima istaknutih društvenih radnika i aktivista koji se nesebično zalažu i rade na volonterskoj osnovi. Služba radi svakog radnog dana u vremenu od 07,30 do 15,30 časova, a utorkom i četvrtkom u dve smene do 19,30 časova sem letnjih meseci jula i avgusta.

RATE