Usluge

Objavljeno: 21.5.2021. 12:37

Nudimo usluge u gotovo svim oblastima prava:

Građansko pravo


Radno pravo

Advokat za radno pravo pomaže oko:

Porodično pravo
 • Zakonsko izdržavanje
 • Alimentacija

Privredni prestupi
 • Odgovornost pravnog lica
 • Odgovornost odgovornog lica

Ugovori
 • Ugovor o kupoprodaji stana
 • Ugovor o poklonu
 • Ugovor o razmeni
 • Ugovor o zakupu
 • Ugovor o posluzi
 • Ugovor o zalozi (hipoteka)
 • Ugovor o ustupanju potraživanja (cesija)
 • Ugovor o pristupanju dugu
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju
 • Ugovor o ustupanju imovine za života
 • Bračni ugovor
 • Predbračni ugovor

Poreski postupak

Nasledno pravo

Međunarodno privatno pravo
 • Sporovi sa međunarodnim elementom

Bračno pravo

Razvod braka se deli na dva načina:
 • Sporazumni razvod braka
 • Tužba za razvod braka

Prekršajno pravo
 • Prekršajni postupak
 • Saobraćajni prekršaji

Krivično pravo 
 • Sporazum sa tužiocem
 • Odbrana okrivljenog
 • Zastupanje oštećenog
 • Krađa, Teška krađa

Katastar nepokretnosti

Privredno pravo
 • Registracija u APR
 • Promena pravne forme
 • Ugovori

Upravni postupak
 • Žalba na rešenje
 • Upravni spor