Procena rizika

Objavljeno: 10.11.2022. 13:14

Savremeno poslovanje u razvijenim zemljama odavno primenjuje procenu rizika, ali posedovanje Akta o proceni rizika je sada i kod nas zakonska obaveza, a njegovo neposedovnje i neblagovremeno ažuriranje povlači i visoke prekršajne sankcije od 50.000 do 500.000 dinara, pa i od 100.000 do 1.000.000 dinara za finansijske i bankarske organizacije, prema nacionalnim propisima kao što su Zakon o privatnom obezbeđenju, Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava, Uredba o tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama, Uredba o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite. Pored toga procenu rizika u svojoj osnovi imaju i nacionalni i međunarodni standardi kao što su npr. ISO 9001 i ISO 27001.

Kroz procenu rizika standardizovanog procesa upravljanja rizicima koji se sastoji iz tri osnovne faze prikazane u slikama dobićete odgovore na osnovna pitanja koja ćemo ovde pokušati da pojednostavimo kako bi vam proces bio jasniji i kao potvrdu da se pridržavamo gore navedenog principa da ne radimo formalno – šablonski, nego se prilagođavamo specifičnostima vaše organizacije.

Za usluge procene rizika angažovali smo licencirane menadžere bezbednosti i stručne konsultante sa završenim postdiplomskim studijama bezbednosti i respektabilnim operativnim, nastavnim i naučnim iskustvom u ovoj oblasti, koji su osposobljeni da u potpunosti primene nacionalni standard SRPS AL.2.003 - Bezbednost i otpornost društva, u odnosu na relevantne međunarodne standarde i izrade kvalitetan i praktično primenjiv Akt o proceni rizika usaglašen sa ovim standardom.

Sa takvim kadrom možemo da ponudimo uslugu procene rizika visokog kvaliteta, kako za optimalnu implementaciju fizičkog i tehničkog obezbeđenja, tako i za procenu svih vrsta rizika za vaš poslovni sistem u celini.

U potpunosti primenjujemo norme i načela koja određuju nacionalni i međunarodni standardi, ali ne robujemo formi već Akt o proceni rizika logički prilagođavamo specifičnostima vaše organizacije. Iskustvo pokazuje da šablonska primena standarda zadovolji formu i obavezu, ali veoma često za rezultat ima trenutno formalno zadovoljavajući akt koji veoma brzo postaje praktično neupotrebljiv ili opterećujući koji zahteva dodatne resurse i troškove iz jednostavnog razloga što ne postoje dve potpuno iste organizacije. Polazeći za takvih realnih osnova, iskustvo i znanje naših menadžera rizika i konsultanata, uz vašu aktivnu saradnju, omogućava da vam izradimo Akt o proceni rizika i uspostavimo sistem upravljanja rizikom na osnovama standarda ISO 31000, u odnosu na specifičnosti vaše organizacije, bez potrebe za dodatnim resursima i troškovima, tako da vašim zaposlenima bude očigledna olakšica u njihovim svakodnevnim obavezama. Ispunjenost navedenih ciljeva testiraćemo i prikazati vam odmah nakon primene.

  • Identifikacija rizika, odgovoriće na osnovna pitanja šta su rizici kojima ste izloženi, kako ih identifikovati i definisati.
  • Analiza rizika, odgovoriće na osnovna pitanja o mogućnosti akcidenata koje bi rizici mogli proizvesti i kolike bi jačine, odnosno težine akcidenti mogli biti.
  • Procena rizika, odgovoriće na osnovno pitanje – Da li je procenjeni nivo rizika prihvatljiv. Ako je odgovor pozitivan, uradiće se standardizovano evidentiranje i praćenje sa definisanim merama. Ako je odgovor negativan, tražimo dalje odgovore na osnovna pitanja – Da li se rizik može eliminisati i kako, a ako ne može, naći ćemo odgovore na osnovna pitanja o mogućnostima redukcije rizika na prihvatljiv nivo sa definisanim konkretnim merama i postupcima u svakom pojedinačnom slučaju.
Poštujući prikazan standardizovan proces upravljanja rizicima, Aktom o proceni rizika definisaćemo:
  • Optimalan sistem fizičko - tehničke zaštite ili optimizaciju postojećeg, kad god je moguće, bez dodatnih troškova ili sa minimalnim troškovima, primenom adekvatnih mera koje ne remete redovne aktivnosti.
  • Verovatnoću i posledice sa konkretnim opcijama za ublažavanje rizika za svaku primenljivu vrstu rizika predviđenu standardom SRPS AL.2.003 ili identifikovanu za vašu organizaciju, sa jasnom analizom i poređenjem vrednosti ulaganja i eventualnih troškova u odnosu na moguću štetu i vrednost štićene materijalne ili intelektualne imovine.
Dodatno, predložićemo vam optimalan Sistem upravljanja bezbednošću vašeg poslovanja u odnosu na veličinu i složenost vaše organizacije, bez dodatnih troškova kroz postojeće resurse vaše organizacije.

Cenu naših usluga prilagodićemo vašim mogućnostima i veličini vaše organizacije ili objekta zaštite.