RATE
Adresa: Banatska 31b, Zemun i Svetozara Markovića 44, kod Slavije
11080 BEOGRAD
Telefon:
011/ 2610-126 011/ 2193-194 011/ 2610-126 ... - Kliknite za broj
Faks:
Telefon:
E-mail: Kontakt podaci
Veb: http://www.inep.co.rs/

Radno vreme

:
pon - pet: 7:30h - 17:30h

sub:  8 h - 14h
Aktivnosti: Laboratorije, oprema i usluge
Instituti
Naučno-istraživačka delatnost
Ključne reči: laboratorija, institut, analize, hormoni, tumorski markeri
Recimo da ste videli oglas mojgrad.rs

ISTORIJAT

Istorijat

Institut za primenu nuklearne energije INEP, osnovan je 1959. godine kao Institut za primenu nuklearne energije u poljoprivredi, veterinarstvu i šumarstvu, odakle i potiče poznati skraćeni naziv, koji se zadržao i posle izmenjene delatnosti i naziva ove ustanove. Odluku o osnivanju, donetu 19. septembra 1959. godine, potvrdila je Narodna Skupština NR Srbije na sednici Republičkog veća održanoj 18. maja 1960. godine.  Na  taj način  ostvarena  je želja da se rad na primeni radioaktivnih obeleživača, stabilnih izotopa i jonizujućeg zračenja objedini na jednom mestu. Do tada ova istraživanja su se odvijala u radioizotopnim laboratorijama formiranim pri pojedinim fakultetima u sastavu Univerziteta u Beogradu.
Zahvaljujući uspešnom početku rada i prvim ostvarenim rezultatima u Institutu, 1963. godine jugoslovenska vlada i Ujedinjene nacije poverile su realizaciju projekta “Nuklearna istraživanja i obuka kadrova u poljoprivredi” INEP-u, što je bilo presudno za njegov dalji razvoj. Sredstva dobijena iz specijalnog fonda UN korišćena su za nabavku specifične opreme, za pokriće troškova medjunarodnih eksperata i konsultanata, koji su sa naučnim radnicima iz Jugoslavije saradjivali na realizaciji programa projekta, kao i za obuku mladjeg naučnoistraživačkog kadra u odgovarajućim institucijama u inostranstvu. Izvršne agencije za projekat bile su Medjunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) iz Beča i Savezna komisija za nuklearnu energiju (SKNE).
Osnivanje i razvoj Instituta neraskidivo je vezano za dugogodišnjeg direktora akademika prof. dr Milovana Jovanovića, a veoma značajan doprinos dali su i profesori dr Jovan Gligorijević, dr Radojica Kljajić, dr Ðurdje Jelenić, dr Darko Stošić, dr Ante Sokolić, Janko Dumanović i dr Miodrag Movsesijan.
Poseban doprinos razvoju INEP-a od 15 medjunarodnih eksperata, koji su boravili u Institutu dali su profesori S.L. Comar (Cornell University, USA), L. Frederiksson (University of Uppsala, Sweden), J. Moustgaard (Royal Veterinary and Agricultural College, Copenhagen, Denmark) i L. Ehrenberg (University of Stockholm, Sweden). Strani eksperti, naši poznati naučni radnici, kao i profesori Univerziteta (akademik Vladimir Pantić, profesor DJurdje DJurdjević, profesor Božidar Panić) doprineli su koncipiranju i realizaciji pojedinih programa, kao i obuci mladih naučnih kadrova. Praktično svi naučni radnici usavršavali su svoj rad u poznatim naučnim institucijama u inostranstvu, što je doprinelo uključivanju u najsavremenije naučne tokove.
U prvih deset godina rada, glavna područja istraživanja bila su osnovna i primenjena istraživanja u oblasti fiziologije i ishrane domaćih životinja, radijacione imunologije, dijagnostike i terapije domaćih životinja, fiziologije bilja i hemije zemljišta, genetike i oplemenjivanja bilja, i zaštite bilja i pesticida. Primena tehnika radioaktivnih i stabilnih izotopa i jonizujućeg zračenja omogućila je postizanje tačnijih i preciznijih podataka. Jedan od prvih praktičnih rezultata, koji je proistekao iz ovih istraživanja bila je vakcina protiv parazita Dyctiocaulus filaria, koju su kasnije naučni radnici INEP-a, po programima Ujedinjenih Nacija, uveli u primenu u više zemalja u razvoju.
Od 1971. godine Institut je ostvario značajne rezultate u oblasti zaštite i očuvanja životne sredine, prvenstveno zemljišta. Tada su po prvi put u Jugoslaviji primenjene biološke metode u zaštiti deponija pepela termoelektrana, pri čemu je razvijena sopstvena metodologija za rekultivaciju oštećenih zemljišta rudnika uglja. Promena načina finansiranja, druge promene u društvu, kao i savremeni svetski tokovi u ovoj oblasti istraživanja, uslovili su da se INEP u daljem razvoju više orijentiše na primenjena istraživanja i razvoj novih tehnologija iz oblasti biomedicinskih i biotehničkih nauka, i toksikologije i zaštite životne sredine.
Kontinuirani rad i saznanja u Institutu u oblastima imunologije i endokrinologije, omogućili su razvoj imunodijagnostičkih kompleta, koji su našli svoju primenu u medicinskim, endokrinološkim, imunološkim i onkološkim laboratorijama.

INEP danas

U toku proteklih 50 godina rada INEP je postao savremena naučno-nastavna ustanova, sa jedinstvenim nacionalnim i medjunarodno priznatim i prepoznatljivim identitetom. U poslednjoj deceniji, okosnicu rada je činila realizacija strateškog opredeljenja za unapredjenje nivoa i obima istraživačkih aktivnosti i uvodjenje sistema upravljanja kvalitetom. To je dovelo do otvaranja i opremanja novog laboratorijskog prostora, nabavke savremene naučnoistraživačke opreme kao i značajnog podmladjivanja istraživačkog kadra.
Kao rezultat predanog timskog rada suočenog sa svim ograničenjima okruženja, INEP  je medju prvima u svojoj delatnosti, 2001. godine dobio sertifikat ISO 9001:1996 od  medjunarodnog sertifikacionog tela OQS (deo IQ Net, Beč, Austrija, rešenje br. 02488 od 31.12.2001). 2004. godine je izvršena resertifikacija prema novoj verziji standarda ISO 9001:2000. U toku su pripreme za uskadjivanje sa novim standardom ISO 9001:2008. Laboratorijska ispitivanja koja se izvode u INEP su akreditovana odlukom Jugoslovenskog akredaticionog tela (JUAT, rešenje br. 01-076 od 24.09.2003.) Ova akreditacija se potvrdjuje godišnjim nadzorom i resertifikovana je 2007. godine prema SRPS ISO/IEC 17025:2006. INEP je registrovan 1994. godine kao državni institut, a 2007. godine kao naučni institut, u skladu sa kriterijumima novog Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti (rešenje Ministarstva za nauku 100-00-34/10 od 12.03.2007.). INEP je, takodje, akreditovao svoju  naučnoistraživačku delatnost (rešenje Komisije za akreditaciju, 040-01-1/42 od 18.12. 2006. godine). U okviru Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku INEP, je i referentna laboratorija za trihinelozu (rešenje Ministarstva zdravlja republike Srbije br. 022-04-28/2008-07 od 20.03.2008. godine). INEP je obnovio svoje članstvo u sastavu Univerziteta u Beogradu, čiji je član bio od osnivanja.
Naučnoistraživačka delatnost INEP, danas, obuhvata osnovna i primenjena istraživanja u biologiji, hemiji, biomedicini i monitoringu i zaštiti životne sredine. Oblasti istraživanja su: endokrinologija, imunologija, biologija reprodukcije, metabolizam, glikobiologija,  agroekologija i radioekologija.  Naučnoistraživacki rad se realizuje u okviru nacionalnih projekata, koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, i medjunarodnih projekata, iz evropskog okvirnog programa FP6.
Uvek otvoren za naučnu saradnju, INEP je baza za izradu doktorskih disertacija iz svih oblasti svoga delovanja., a saradnici INEP-a aktivno učestvuju u realizaciji programa doktoskih studija na Univerzitetu u Beogradu. Rezultate svog naučnoistraživačkog rada istraživači INEP publikuju u domaćim i vodećim časopisima medjunarodnog značaja, a Institut aktivno podržava domaću izdavačku delatnost kao suizdavač časopisa Archives of Biological Sciences i  sponzorstvo časopisa Journal of Serbian Chemical Society. Osim publikacija, istraživači INEP svoje rezultate naučnoistraživačkog rada prezentuju i putem tehničkih rešenja u oblasti imunodijagnostike. U Institutu se proizvodi velik broj dijagnostičkih kompleta koji su registrovani u skladu sa važećim propisima u zemlji, a u toku su aktivnosti na uvodjenju CE znaka, na osnovu ispunjenosti zahteva za proizvode u skladu sa direktivom evropskog parlamenta EC98/79, iz 1998. godine. Kontinuirano usavršavanje naučnoistraživačkog i stručnog kadra, koje će biti jedan od glavnih prioriteta i u narednom periodu, potvrdjeno je članstvom istraživača u rukovodstvima domaćih i medjunarodnih naučnih i stručnih društvava i asocijacija, uredjivačkim odborima i timovima recenzenta vodećih medjunarodnih časopisa, nacionalnim ekspertskim telima, i nacionalnim nagradama za naučni rad.

Pročitajte ceo tekst

Ponude i popusti ovog entiteta

Komentar / Oceni

RATE
Ovo preduzeće još uvek nema komentara, pošaljite svoju ocenu i pomozite drugima!

RATE

Kontaktirajte / zatražite ponudu

Telefon:
011/ 2610-126 011/ 2193-194 011/ 2610-126 ... - Kliknite za broj
Faks:
Telefon:
RATE