RATE
Adresa: Balkanska 28
11108 BEOGRAD
Telefon:
0 11 2645 624, + 381 11 264 5624, + 381 11 362 9172 0 11 2645 ... - Kliknite za broj
Faks:
Telefon:
Telefon:
Telefon:
E-mail: Kontakt podaci
Veb: http://www.travellino.rs

Radno vreme

:
Ponedeljak - petak:  09 - 19h
Aktivnosti: Turističke i putničke agencije
Drumski saobraćaj, gradski prevoz
Hoteli i moteli
Ključne reči: turističke agencije, turističke agnecije beograd, doček nove godine, najputovanja, agencija za putovanje
Recimo da ste videli oglas mojgrad.rs

Opšti uslovi putovanja

 

 

 

 

 

 

 

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

Odredbe ovih Opštih uslova cine sastavni deo ugovora o putovanju izmedu putnika i TA “TRAVELLINO”  kao organizatora  i obavezujuce su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisane posebnim pisanim ugovorom ili programom putovanja.
1. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Putnik se za putovanje može prijaviti u svim ograncima, odnosno izdvojenim  posebnim prostorima organizatora putovanja TA “TRAVELLINO “ iz Beograda (dalje: organizator) i agencijama sa kojima ima zakljucen Ugovor o posredovanju (dalje: posrednik). Kada posrednik u programu putovanja organizatora i ugovoru - potvrdi o putovanju ne naznaci svojstvo posrednika odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrdena zakljucenjem pisanog ugovora - potvrde o putovanju sa organizatorom, koja može biti i u elektronskoj formi shodno Zakonu o elektronskom potpisu (dalje: ugovor) i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana. Ostatak ugovorene cene, ako drugacije nije ugovreno, placa se 15 dana pre pocetka putovanja. Ukoliko putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tackom 10. ovih uslova. Potpisivanjem ugovora o putovanju od strane jednog putnika smatra se da su svi ostali putnici iz ugovora prihvatili ove opšte uslove putovanja i da se uplata akontacije vodi kao uplata za sve putnike (a ne samo za jednog odredenog putnika). Ukoliko dode do otkaza aranžmana, otkazne odredbe važe za sve navedene putnike u ugovoru.
2. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA su: Da sa putnikom zakljuci ugovor o putovanju i putniku uruci pisani program putovanja (u daljem tesktu: program putovanja) i opšte uslove putovanja (dalje: opšti uslovi) i da ga informiše o ponudi mogucih vidova putnog osiguranja - (u daljem tesktu: paket putnog osiguranja); Isplati srazmernu realnu razliku izmedu ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno ne izvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga (u daljem tekstu: sniženje cene) povodom blagovreme i osnovane pisane reklamacije - prigovora putnika u skladu sa zakonom, Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju programa putovanja nastali: krivicom putnika ili se pripisuju trecem licu koje nije bilo ugoverni neposredni pružalac usluga  u realizaciji programa putovanja,  delovanjem više sile ili nepredvidenih dogadaja na koje organizator nema uticaja i cije su posledice ne izbežne uprkos primeni dužne pažnje ili nekim drugim dogadajima koje organizator nije mogao predvideti i prevladati; Saglasno dobrim poslovnim obicajima u ovoj oblasti se stara o pravima i interesima putnika; da pre polaska na put dostavi putniku ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera organizatora,
3. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA su: Da se detaljno upozna sa urucenim programom i opštim uslovima putovanja, da se informiše  o fakultativnom zakljucenju ugovora o osiguranju kojim se pokrivaju troškovi otkazivanja od strane putnika ili troškovi pomoci, ukljucujuci repatrijaciju u svoju zemlju u slucaju nesrece ili bolesti i da zakljucenjem ugovora (u svoje ime i u ime putnika za cije potrebe zakljucuje ugovor) potvrduje da ih u celosti prihvata; Uplati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na nacin predviden Ugovorom, opštim uslovima i programom putovanja; Organizatoru blagovremeno dostavi tacne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove odredene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granicni, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi) i po sopstvenom izboru obezbedi odgovarajuce polise putnog osiguranja; Isplati štetu koju pricini neposrednim pružaocima usluga  ili trecim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih opštih uslova; Odredi drugo lice da umesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predvidene za odredjeno putovanje) i oganizatoru naknaditi stvarne troškove prouzrokovane zamenom putnika i da solidarno snosi neplaceni deo cene aranžmana odnosno programa putovanja; Opravdani prigovor bez odlaganja na licu mesta saopšti organizatoru i neposrednom pružaocu usluga; Pre zakljucenja ugovora se informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.mfa.gov.rs) ili na drugi nacin o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika; Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod vodica-predstavnika o tacnom vremenu povratka.
4. CENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA: Cene su iskazane u stranoj valuti a obracun uplata vrši se u zemlji u dinarima prema prodajnom kursu  poslovne banke organizatora na dan uplate, odnosno kursu navedenom u programu putovanja. Cene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora - reklamacije. Usluge izvršene u inostranstvu (van programa putovanja) placaju se na licu mesta ino partneru organizatora putovanja.
Cena programa putovanja ukljucuje, kombinaciju najmanje dve ili više sledecih usluga prosecnog kvaliteta uobicajenog za da tu destinaciju i to: prevoza, smeštaja, ishrane, pripreme i organizacije  putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik placa (dalje: standardene usluge). ako nešto drugo nije programom putovanja predvideno ili posebno ugovoreno. Cena aranžmana ne ukljucuje, ako nešto drugo nije programom putovanja predvideno ili posebno ugovoreno, troškove: aerodromskih taksi, lokalnog turistickog vodica, predstavnika organizatora, turistickog animatora, fakultativnih programa, korišcenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišcenja sobnog bara, klima uredaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, velicina, balkon itd), dodatni obroci i dr. (dalje: posebne usluge). Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja su determinisani od neposrednih pružaoca usluga i iste treba tumaciti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan pocetka putovanja).
Sve vrste usluga koje nisu predvidene programom putovanja putnik mora posebno pisanim putem ugovoriti sa organizatorom. Posrednik nije ovlašcen da u ime organizatora zakljucuje ili prihvata posebne usluge koje nisu predvidene programom putovanja, osim u slucaju posebne pisane saglasnoti organizatora. Organizator ne može biti odgovoran putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno neposredni pružalac usluga, a nisu bile previdene programom putovanja i pisanim putem  ugovorene. Organitzator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim programima putovanja i ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama  ili na web sajtovima neposrednih pružalaca  usluga kao npr. hotela i dr.
Datum pocetka i završetka aranžmana utvrden programom putovanja ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme–cas polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smeštajni objekat uslovljen je procedurama na granicnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehnickim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da uticu na vreme poletanja aviona i dr. na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. Prvi i poslednji dan iz programa putovanja su predvidjeni za putovanje (a kada je u pitanju drugi vid prevoza putovanje može trajati i više dana) i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja – vec samo oznacavaju kalendarski  dan   pocetka   i  završetka putovanja, radi cega putnik nema pravo na prigovor-reklamaciju zbog  vecernjeg, nocnog ili ranog jutarnjeg leta,  ulaska   u sobu  u  kasnim   vecernjim  casovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim casovima i slicno.
Za avio aranžmane ugovoreno vreme pocetka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 casa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slucaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona organizator ne snosi nikakvu odgovornost, vec se primenjuju nacionalni i medunarodni propisi iz oblasti avio-saobracaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje-sletanje aviona kod carter letova je u kasnim vecernjim ili ranim jutarnjim casovima i ako je npr. obezbeden ugovoreni pocetni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je program putovanja u celosti izvršen. Usluge turistickog vodica, turistickog pratioca, lokalnog turistickog vodica i turistickog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora predvidene programom putovanja ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, vec samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoc putniku po unapred utvrdenim terminima periodicnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan nacin. Instrukcije i uputstva turistickog vodica, turistickog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom,  smeštajem, zakonskim i drugim propisima i dr.) obavezuju putnika a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova  i sve eventualne posledice i štetu u takvom slucaju snosi putnik u celosti.Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
5. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ: Ako pre ugovorenog dana otpocinjanja putovanja Organizator utvrdi da je prinuden da izmeni pojedine bitne odredbe ugovora (cenu, destinaciju, prevozno sredstvo, karakteristike ili kategoriju prevoza, datum otpocinjanja turistickog putovanja, vrstu, lokaciju, kategoriju ili nivo udobnosti smeštaja), dužan je da izmene bez odlaganja saopšti putniku, u pismenoj formi ili na trajnom nosacu zapisa (trajnom medijumu) koji je lako dostupan putniku.
Putnik je duzan da bez odlaganja obavesti Organizatora o svojoj odluci, putem  pisanog otkaza moze raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48 h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povecanju cene, u kom slucaju ima pravo na povracaj onoga što je platio Organizatoru. Ako u naznacenom roku, putnik pisanim putem ne obavesti Organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom. Naknadna sniženja cena aranžmana ne mogu se odnositi na vec zakljucene ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora–reklamacije putnika prema organizatoru.
6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja programa putovanja, razliciti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije odredene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su organizatora. Sve uslugenavedene u programu putovanja podrazumevaju standardene usluge (prosecne standarde kvaliteta, uobicajene i specificne za odredene destinacije i mesta), te ako putnik nije dodatno ugovorio posebne usluge nema osnova za podnošenje prigovora-reklamacije organizatoru.
7. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ: Ukoliko putnik nije izricito ugovorio smeštaj posebnih odlika, prihvatice bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u programu putovanja, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. uslove. Ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti putnika  zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja, a na teret organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost putnika i povracaja putniku razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta. Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a narocito na: deponovanje i cuvanje novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pica u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u odredeno vreme, broj osoba u sobi i dr. Ako drugacije nije ugovoreno, smeštaj putnika u objekat je najranije posle 16,00 h na dan pocetka korišcenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišcenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog  prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza. Ako drugacije nije ugovoreno, trokrevetne i cetvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomocna ležaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i koji bitno pogoršavaju kvalitet smeštaja, ako drugacije nije ugovoreno. Funkcionisanje klima uredaja u smeštajnim objektima razlicit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 casa. Osim kod namere i grube neodgovornosti  organizator nema nikakvu odgovornost za predmete, koji se obicno ne nose sa sobom. Zato se putnicima ne  preporucuje, da na putovanja nose sa sobom vredne predmete a u suprotnom, putniku se preporucuje da iste preda uredno na cuvanje.Organizator ne odgovara putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i obicaja utvrdenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga.Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih obicaja bez obzira da li je usluživanje po principu samopsluživanje ili posluživanja (menija). Usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INC. LIGHT i bilo koja druga usluga podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identicna ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je obavezan na njegov zahtev putniku urucuiti uz ugovor specifikaciju usluga za ALL INCLUSIVE programe, ako iste nisu navedene u katalogu ili programu putovanja. Dorucak, ako drugacije nije naznaceno u programu putovanja, podrazumeva kontinentalni dorucak. Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, hotel ima pravo da umesto usluge samoposluživanja servira uslugu a la carte – posluživanje.
Usluge transfera i prevoza putnika podrazumeva standardni kvalitet po važecim propisima zemlje gde se usluga realizuje i primenjuju se propisi, principi i pravila odredenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti ukljucen obrok i pice tokom putovanja, izuzev ako je to posebno ugovoreno itd.).
Neuskladenost licnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu putnika (imena putnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili cak proglašenje karte neregularnom za šta posledice snosi putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruci na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogucnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.
Prevoz autobusom i autobuski transferi obavljaju se standardnim turistickim autobusima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan autobuski prevoznik koga angažuje organizator putovanja. Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu (ukoliko je pod uticajem alkohola, droge ili neprimerenog ponašanja – organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva a dalji prevoz do odredišta nece biti obaveza agencije, a ukoliko putnik ne dode zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva do hotela, primenjivace se skala otkaza iz clana 10. U prevoznim sredstvima zabranjeno je pušenje, konzumiranje opojnih sredstava, alkohola. Putnik ne sme uznemiravati svojim ponašanjem službena lica u autobusu-vozace i vodice, u protivnom bice odmah udaljen iz prevoznog sredstva. Putni pravac, pauze, mesto i dužine njihovog trajanja odreduje vodic - vozac. Vodic-vozac ima pravo da, zbog neižbežnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata. Putnik ima obavezu da prihvati svako ponudeno mesto u prevoznom sredstvu. Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza putnika (prevoz ce biti što je moguce bliže smeštaju). Ukoliko je transport prtljaga od parkinga do hotela u organizaciji hotela, organizator ne snosi odgovornost za nestanak ili oštecenje prtljaga. Za zaboravljene stvari u autobusu, agencija ne odgovara. Dužnost putnika je da vidljivo oznaci svoj prtljag sa licnim podacima, i da licne stvari i vrednosti ne ostavlja u autobusu (agencija ne odgovara za njihov nestanak). Agencija ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turistickih autobusa koji ispunjavaju uslove predvidene propisima  o komforu autobusa (mini bus, autobus ili double decker) bez prethodnog informisanja putnika o tipu autobusa. Za vreme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu u prevoznom sredstvu i smeštajnom objektu nadoknadi na licu mesta. Prevoz putnika železnickim, morskim, recnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna odgovornost ovih prevoznika je odredena u skladu sa propisima kojima se regulišu pomenute vrste saobracaja.
8. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se iskljucivo na državljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organzator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, vec je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važecu putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja organizator. Službenik   agencije organizatora, niti posrednika nije ovlašcen  da utvrdjuje   validnost   putnih   i   drugih   isprava   i   dokumenata. Kada organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije isti  ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranicne vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku. Ukoliko putnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.
Putnik je dužan ugovoriti posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.specificna ishrana, karakteristike smeštaja  itd. zbog hronicne bolesti, alergije, invaliditet idr.jer u protivnom organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku odredenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuce potvrde o tome i da u slucaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu. Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slucaju nemogucnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam putnik.
Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tacke, primenuju se odredbe tacke 10. ovih uslova.
9. OTKAZ I PROMENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA:  Organizator može odustati od ugovora potpuno ili delimicno, u slucaju nastupanja vanrednih okolnosti koje, da su postojale u vreme objavljivanja programa, bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovore ne zakljucuje, u slucaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika i drugih objektivnih okolnosti, o cemu je dužan obavestiti putnike najkasnije 5 dana pre predvidenog pocetka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši  povracaj uplacenih sredstava u celosti najkasnije u roku od 8 dana od dana otkaza. Ukoliko u programu putovanja nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-carter linijama a  vozovima ili hidrogliserima najmanje 80% popunjenosti kapaciteta. U slucaju potpunog odustanka od ugovora organizator ce nastojati da putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, koji putnik pisanim putem u roku od 24 casa prihvata ili odbija. U slucaju prihvatanja novog ugovora putnik se odrice bilo kakvih potraživanja po bilo kom pravnom osnovu prema organizatoru po osnovu prvobitno zakljucenog ugovora. Organizator pre pocetka i za vreme putovanja, o cemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji nacin obavestiti putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene programa putovanja ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja,  prinudno sletanje,  kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobracaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slucajevima organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene programa putovanja. Ukoliko se zapoceto putovanje iz opravdanih razloga prekine, organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.
Organizator se oslobadja ispunjenja ugovora onda, ako  putnik u okviru  grupnog putovanja  ometa sprovodjenje putovanja  usled grubog i nedolicnog ponašanja, bez obzira na izrecenu opomenu. U tom slucaju  putnik ima obavezu da organizatoru nadoknati pricinjenu štetu.
10. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o cemu je dužan pismeno izvestiti organizatora. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obracun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako programom putovanja nije drugacije odredeno i to:
5% ako se putovanje otkaže do 45 dan pre pocetka putovanja (blagovremeni otkaz)
10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre pocetka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre pocetka putovanja ,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre pocetka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre pocetka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre pocetka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre pocetka putovanja ili u toku putovanja.
Promena ugovorenog mesta i datuma putovanja, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno ucinjene troškove, ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika, bracnog druga, deteta, roditelja,  brata ili  sestre putnika, smrti  putnika, bracnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, odnosno poziva za vojnu vežbu putnika ili elementarne nepogode zvanicno proglašene. Za navedene slucajeve putnik je obavezan dostaviti organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprecenosti za rad ( potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja slucajevi lokalnih teroristickih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa zemlje putovanja. Organizator, u slucaju da putnik koji je odustao, obezbedi odgovarajucu zamenu ili pak zamenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povracaj uplacenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i ucinjenih troškova. Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašcenog lekara utvrdeno iznenadno i neocekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremecaj, koji nastane posle zakljucenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lecenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogucava pocetak  ugovorenog putovanja.  U slucaju odustanka a od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od strane osiguravaca. Kod odustanka od ugovora, putniku se ne vraca iznos placen organizatoru za posredovanju u dobijanju viza.
11. PRTLJAG : Prevoz prtljaga do odredene težine koju odreduje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga putnik placa prema važecim cenama avio-prevoznika. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je iskljucivo stvar samih turista. Preporucuje se da se zlato, vredne stvari, tehnicki instrumenti i medikamenti nose iskljucivo u rucnom prtljagu. 
Kod prevoza autobusom putnik može poneti 2 komada prtljaga. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja a prema važecim medunarodnim i domacim propisima.
Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa rucnim prtljagom, te preporucujemo za više informacija da se putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero
Osim kod namere i grube nepažnje organizator nema nikakvu odgovornost za predmete, koji se obicno ne nose sa sobom, izuzev kada je preuzeo predmete na cuvanje. Zato se putnicima ne  preporucuje, da na putovanja nose sa sobom vredne predmete a u suprotnom, putniku se preporucuje da iste preda uredno na cuvanje.
12. OSIGURANJE: Organizator je dužan informisati putnika o mogucnosti obezbedenja polisa zdravstvenog osiguranja tokom boravka u inostranstvu, kao i paketa putnog osiguranja (osiguranje prtljaga, osiguranje od posledica nesrecnog slucaja, osiguranje od otkaza putovanja i dr.) za putovanja u inostranstvu i u R. Srbiji. Preporucije se putniku da obezbedi polise za navedeni paket putnog osiguranja. Potpisivanjem  ugovora putnik potvrduje da mu je ponuden paket putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje koje putnik posebno placa uz zahtev za izdavanje ulazne vize.
Prema Zakonu o turizmu i Zakonu o potrosacima, organizator ima polise i to:
1. osiguranja potrazivanja za slucaj insolventnosti organizatora putovanja br  000158
2. od odgovornosti turistickih agencija –garancija radi naknade stete putniku br 000955
osiguravajuce kompanije„TAKOVO OSIGURANJE”A.D.O Kragujevac, dr Zorana Djindjica 15A,  tel 034 30 3000
13. PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKA I REŠAVANJE SPOROVA:
-Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku organizatora, a ako ovaj nije dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili  direktno organizatoru i saradivati u dobroj nameri da se otklone uzroci prigovora i prihvatiti ponudeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
Putnik je u obavezi da dobronamerno saradjuje i strpljivo saceka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdani prigovor otkloni ( npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše ocišccen apartman i dr.nedostaci ).
- Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta, putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom cinjenica da je nastavio korišcenje ponudenog rešenja smatra se da je program putovanja u celosti izvršen,
- Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, putnik je obavezan da  u roku od 30 dana od dana uocene nepravilnosti, obavesti o nedostacima izvrsenih usluga organizatora, kao i da  dostavi osnovan i dokumentovan prigovor  (potvrdu o prigovoru na licu mesta, racune o placenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga cinjenicno konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob  i druge dokaze) i zahtevati povracaj razlike u ceni. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomocjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinacno, jer organizator nece razmatrati grupne reklamacije.
- Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta,
-  Organizator je dužan dostaviti putniku pisani odgovor na prigovor u roku od 8 dana od dana prijema. U slucaju da , odnosno u roku od 15 dana putniku isplati razliku u ceni, sve od dana prijema uredne reklamacije.
Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, organizator ce dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod pretnjom propuštanja.
Organizator ce u skladu sa dobrim poslovnim obicajima a u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
- Sniženje cene  po reklamaciji putnika može dostici samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti vec iskoriscene usluge, niti dostici iznos celokupne cene programa putovanja Visina naknade, koja se isplacuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimicno izvršene usluge. Ukoliko putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj nacin odrekao svih daljih potraživanja prema organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na cinjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konacnom razrešenju medjusobnih spornih odnosa. Smatrace se da je povracaj razlike u ceni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, kada je organizator putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zakljucenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Svaki zahtev putnika za iniciranje postupka pred nadležnim organima pre isteka roka za rešavanje prigovora smatrace se preuranjenim kao i obaveštavanje javnih glasila i medija povredom ugovora i ovih opštih uslova.
14. INDIVIDUALNA PUTOVANJA „NA UPIT“ I POJEDINACNE USLUGE:  Za individualne »rezervacije na upit« putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 50 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Ukoliko rezervacija bude prihvacena od strane putnika, depozit se uracunava u cenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraca putniku. Ako putnik ne prihvati ponudenu ili potvrdenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima putnika, iznos depozita zadržava organizator u celosti.
Organizator, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštecenja kod individualnih turistickih usluga po zahtevu putnika, za koje je on samo posrednik izmedu putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinacna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car  i dr.)
15. ZAŠTITA LICNIH PODATAKA PUTNIKA: Licni podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu organizatora. Putnik je saglasan da licne podatke organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri cemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima odredenim posebnim propisima.
16. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizator može programom putovanja ili posebnim opštim uslovima poredvideti povoljnije odredbe za putnika u odnosu na ove uslove, a u izuzetnim slucajevima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i slicnih medunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – dacki, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) predvideti i nepovoljnije uslove za putnika u pogledu rokova i visine naknade kod odustajanja putnika od putovanja i iznosa i rokova placanja i sl.
U slucaju pokretanja sudskog spora, nadležan je sud prema sedištu Organizatora putovanja uz primenu propisa R. Srbije.
Ovi opšti uslovi važe od  01.06.2011.god.  kojim danom prestaju da važe opšti uslovi usvojeni i objavljeni 01.02.2011.godine.   
                                                                                                                  

                                M.P.            Ime i potpis direktora
                                                     Prodic Gordana

 

Pročitajte ceo tekst

Ponude i popusti ovog entiteta

Komentar / Oceni

RATE
Ovo preduzeće još uvek nema komentara, pošaljite svoju ocenu i pomozite drugima!

RATE

Kontaktirajte / zatražite ponudu

Telefon:
0 11 2645 624, + 381 11 264 5624, + 381 11 362 9172 0 11 2645 ... - Kliknite za broj
Faks:
Telefon:
Telefon:
Telefon:
RATE